دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش واسطه ای تفکر انتقادی در رابطه بین معنویت و سلامت روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.30471/psy.2023.8380.1963

سعید رهبری شمیرانی؛ مهرناز احمدی


نقش انعطاف و انسجام خانواده در پیش بینی سلامت معنوی با میانجی‌گری هسته های ارزشیابی خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.30471/psy.2023.8942.2051

فاطمه غنوی؛ محدثه پیش نمازی


تدوین و رواسازی پرسشنامه ی حیا و بررسی ویژگی های روان سنجی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30471/psy.2023.8822.2029

محسن جدیدی؛ فاطمه برازنده؛ طهمورث آقاجانی


پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8623.2008

فروغ سیدنوحی؛ پروانه قدسی


معرفی و کاربست روش پژوهش کیفی «استنطاق» در روانشناسی قرآن بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8679.2013

محمد کاویانی


تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق عاطفی زوجین مبتنی بر آموزه های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.9060.2075

لیلا رئیسی


افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8852.2033

محمد حسین حق شناس؛ مهدی عباسی؛ ابوذر محمدی


پیامدهای خصیصه صلح جویی پیامبر اکرم(ص) بر اساس زنجیره رفتاری غالب ایشان در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.30471/psy.2023.9112.2081

سید مرتضی فری زنی؛ حسن Hassan؛ عباس جوانشیر