نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می‌باشد. نمونه شامل 200 نفر (100 دختر و 100 پسر) بود که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه: «جوّ عاطفی خانواده»، «جهت‌گیری مذهبی» آلپورت و «گرایش به اعتیاد» زرگر، استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معناداری 0001/0>p نشان داد که؛ بین جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان دادند که بین جوّ عاطفی خانواده، جهت‌گیری مذهبی و گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطة چندگانه وجود دارد. در عین حال تحلیل رگرسیون نشان داد که جوّ عاطفی خانواده نسبت به جهت‌گیری مذهبی، پیش‌بینی‌کنندة بهتری برای متغیر ملاک گرایش به اعتیاد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of "Affective Family Environment" and "Religious Orientation" with "Addiction Tendency"

نویسندگان [English]

  • Parviz Askari 1
  • Sahar Safarzadeh 1
  • Maryam Qasemi Mofrad 2

چکیده [English]

The present paper is concerned with the relationship of "affective family environment" and "religious orientation" with "addiction tendency" among students of Islamic Azad University of Ahvaz. 200 subjects (100 male students and 100 female students) were selected using stratified random sampling technique. Three questionnaires were used for data collection: Affective Family Environment Scale, Allport's Religious Orientation Scale (ROS), Zargar's Addiction Tendency Scale. The method of the present research is of correlational type. Data analysis was performed using Pearson's correlation coefficient and multi- variant regression. The results (at p<0.0001 level) showed that there was a meaningful relationship between affective family environment and religious orientation with addition tendency. Regression also showed that affective family environment was a predictable variable for addiction tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word: Affective Family Climate
  • religious orientation
  • Addiction Tendency