تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار،دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.30471/psy.2020.7131.1774

چکیده

هدف این پژوهش تبیین و نقد میزان همخوانی و ناهمخوانی سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی براساس دیدگاه ائمه اطهارb است. روش تحقیق در بخش کیفی، روش تحلیل از نوع تفسیری و در بخش کمّی، روش پیمایشی و برای فازی‌سازی داده‌ها، از روش تحلیل فازیِ ذوزنقه‌ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو جامعه آماری؛ یکی، خبرگانِ حوزه فازی دارای سابقه تدریس، تألیف کتب و مقالات علمی و دیگری، طلاب سطح سه به بالا در حوزه علمیه بودند. ابزار گردآوری نیز اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان همخوانی و ناهمخوانیِ سبک تربیتی مبتنی بر رویکرد فازی با دیدگاه ائمه اطهارb در مؤلفه محبت، تا حدودی سازگار، موافق و نسبتاً بی‎طرف، در مؤلفه آزادی تا حدود کمی بی‎طرف و نسبتاً مخالف، در مؤلفه کنترل تا حدودی سازگار و نسبتاً موافق، در مؤلفه توانایی و وسع تا حدودی بی‌طرف، در مؤلفه تشویق تا حدود کمی مخالف، بی‎طرف و کمی موافق و در نهایت در مؤلفه تنبیه تا حدودی بی‌طرف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Criticizing the Educational Style Based on Fuzzy Approach According to Imams' Views

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Khonakdar Tarsi 1
  • Ahmad Salahshoori 2
  • Esmaeil Feizi 3
1 Bu-Ali Sina University of Hamadan, Corresponding Author
2 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Assistant Professor of Bu-Ali Sina University of Hamadan
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain and criticize the degree of consistency and inconsistency of the educational style based on the fuzzy approach based on the views of the Imams. The research method was qualitative, the analysis method was interpretive and in the quantitative part, the survey method was used and for data fuzzy, the trapezoidal fuzzy analysis method was used. The statistical population of the study includes two groups. One was a fuzzy seminary expert with a background in teaching, writing books and scientific articles, and the other was a level three or higher student in the seminary. The collection tools were a questionnaire and interview information. The results showed that the degree of consistency and inconsistency of educational style based on fuzzy approach with the view of Imams in the component of love are somewhat consistent, agreeable and relatively neutral; in the component of freedom they are a little neutral and relatively opposite; in the component of control they are somewhat consistent and relatively agreeable; in the component of ability and breadth they are somewhat neutral; in the component of encouragement they are somewhat opposed, neutral and slightly agreeable, and finally in the component of punishment they are somewhat neutral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational style
  • fuzzy approach
  • critique
  • Imams