نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار،دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.30471/psy.2020.7131.1774

چکیده

هدف این پژوهش تبیین و نقد میزان همخوانی و ناهمخوانی سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی براساس دیدگاه ائمه اطهارb است. روش تحقیق در بخش کیفی، روش تحلیل از نوع تفسیری و در بخش کمّی، روش پیمایشی و برای فازی‌سازی داده‌ها، از روش تحلیل فازیِ ذوزنقه‌ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو جامعه آماری؛ یکی، خبرگانِ حوزه فازی دارای سابقه تدریس، تألیف کتب و مقالات علمی و دیگری، طلاب سطح سه به بالا در حوزه علمیه بودند. ابزار گردآوری نیز اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان همخوانی و ناهمخوانیِ سبک تربیتی مبتنی بر رویکرد فازی با دیدگاه ائمه اطهارb در مؤلفه محبت، تا حدودی سازگار، موافق و نسبتاً بی‎طرف، در مؤلفه آزادی تا حدود کمی بی‎طرف و نسبتاً مخالف، در مؤلفه کنترل تا حدودی سازگار و نسبتاً موافق، در مؤلفه توانایی و وسع تا حدودی بی‌طرف، در مؤلفه تشویق تا حدود کمی مخالف، بی‎طرف و کمی موافق و در نهایت در مؤلفه تنبیه تا حدودی بی‌طرف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining and Criticizing the Educational Style Based on Fuzzy Approach According to Imams' Views

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Khonakdar Tarsi 1
  • Ahmad Salahshoori 2
  • Esmaeil Feizi 3

1 Bu-Ali Sina University of Hamadan, Corresponding Author

2 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University, Tehran

3 Assistant Professor of Bu-Ali Sina University of Hamadan

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain and criticize the degree of consistency and inconsistency of the educational style based on the fuzzy approach based on the views of the Imams. The research method was qualitative, the analysis method was interpretive and in the quantitative part, the survey method was used and for data fuzzy, the trapezoidal fuzzy analysis method was used. The statistical population of the study includes two groups. One was a fuzzy seminary expert with a background in teaching, writing books and scientific articles, and the other was a level three or higher student in the seminary. The collection tools were a questionnaire and interview information. The results showed that the degree of consistency and inconsistency of educational style based on fuzzy approach with the view of Imams in the component of love are somewhat consistent, agreeable and relatively neutral; in the component of freedom they are a little neutral and relatively opposite; in the component of control they are somewhat consistent and relatively agreeable; in the component of ability and breadth they are somewhat neutral; in the component of encouragement they are somewhat opposed, neutral and slightly agreeable, and finally in the component of punishment they are somewhat neutral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational style
  • fuzzy approach
  • critique
  • Imams
* صحیفه سجادیه، ترجمه حسین انصاریان.
1. نهج‌البلاغه، ترجمه علی دشتی.
2. آهنگرانزابی، احد؛ پرویز شریفی درآمدی و رباب فرج‌زاده (1390)، «رابطه سبک‌های فرزندپروری با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر»، فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، س1، ش 1، ص1−8.
3. ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربى (1385ق)، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، چ2، قم: مؤسسه آل‌البیتb.
4. اکبری ورزنه، عباس؛ رخساره بادامی و مهدی نمازی‌زاده (1393)، «اثر سبک‎های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‎گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک»، فصلنامه رشد و یادگیری حرکتیورزشی، دوره 8، ش1، ص59−77.
5. بشارت، محمدعلی؛ سیده نعیمه هوشمند، سیدمحمدرضا رضازاده و مسعود غلامعلی لواسانی (1394)، «پیش‎بینی رضایت زناشویی فرزندان براساس سبک‎های فرزندپروری والدین»، فصلنامه رویش روانشناسی، س4، ش12، ص51−60.
6. بناری، علی همت (1394)، «اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل‌بیتb»، دو فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، س9، ش16، ص135−152.
7. تنهای‎رشوانلو، فرهاد و الهه حجازی (1388)، «ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‎آموزان دبیرستانی»، فصلنامه دانشور رفتار، س16، ش 39، ص1-14.
8. حر عاملی، محمدبن حسن ( 1367)، وسایلالشیعه، چ6، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
9. حرانی، ابومحمد الحسن (1404)، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
10. خانجانی، زینب و رقیه محمودزاده (1392)، «مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل»، فصلنامه زن و فرهنگ، س4، ش16، ص37−52.
11. ذباح، ایمان؛ سعید میرزاده و سمانه جعفری (1397)، «بهبود ارزشیابی اساتید با استفاده از منطق فازی»، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره 2، س15، ش30، ص94−113.
12. ربانی اصفهانی، حوریه (1394)، «بررسی مقایسه‌ای تربیت و فرزندپروری از دیدگاه روان‌شناسی و اسلام»، فصلنامه اخلاق، ش17، ص112−137.
13. رضایی، اکبر و شبنم خداخواه (1388)، «رابطۀ بین سبک‌های فرزندپروری و باورهای معرفت‌شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه»، فصلنامه علوم تربیتی، س2، ش5، ص117−134.
14. زارعیان، مریم و خدیجه سفیری (1390)، «علوم انسانی بومی بر مبنای منطق فازی»، فصلنامه معرفت در دانشگاه اسلامی، س15، ش1، ص84−86.
15. سلحشوری، احمد و علی ایمان‌زاده (1390)، نگاهی به رویکردهای تحلیلی و فراتحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت، همدان: دانشگاه بوعلی سینا همدان.
16. سلحشوری، احمد و معصومه خنکدار طارسی (1392)، «چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، س6، ش24، ص117ـ139.
17. شریفی، عنایت الله و مهرعلی لطفی‌قادیکلایی (1397)، «سبک تربیتی امام رضاj در تربیت کودکان»، فصلنامه فرهنگ رضوی، س6، ش3، ص181−211.
18. شعبانی‌نیا، فریدون و زهرا تاج‌پیکر (1393)، منطق فازی در قرآن کریم، چ1، انتشارات: نوید شیراز.
19. شفیع‌پور، سیده زهرا؛ علی شیخی، مهشید میرزایی و احسان کاظم‌نژاد لیلی (1394)، «سبک‌های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان»، فصلنامه پرستاری و مامایی جامع‌نگر، س25، ش76، ص49−56.
20. شکوهی یکتا، محسن؛ اکرم پرند و علینقی فقیهی (1385)، «مطالعه تطبیقی سبک‌های فرزندپروری»، دو فصلنامه تربیت اسلامی، ش3.
21. صدقی‎پور، اقدس (1388)، «بررسی روش‌های تربیتی مستتر در آیات (قرآن کریم) و روایات ائمۀ معصومینb و کاربرد آن در تعلیم و تربیت»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
22. طبرسی، حسن ابن‌فضل (1418)، مکارم الاخلاق، بی‌تا: منشورات الشریف الرضی..
23. قدسی، علی‌محمد و مرتضی قائمی (1393)، «بررسی تطبیقی سبک‌های فرزندپروری با سبک فرزندپروری امام علیj در نامۀ سی‌ویکم نهج‌البلاغه»، فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، س2، ش8، ص1−20.

24. قره‌داغی قهرمانلو، آسیه (1391)، «بررسی رابطه کیفیت زندگی و سبک‌های فرزندپروری والدین با سطح تاب‌آوری و عملکرد تحصیلی فرزندان آنان در منطقه 8 تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

25. قنبری، حمیدرضا و مهرداد مظاهری (1392)، «تبیین تحول نظام آموزش‌وپرورش در فرایند آنتروپیک فازی»، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، ش3، ص151−172.
26. کرمانی، طوبی و محمدحسن یعقوبیان (1390)، «تفکر فازی و فلسفه صدرایی»، فصلنامه خردنامه صدرا، ش64، ص63−80.
27. کلانتری، مهرداد؛ حسین مولوی و میترا توسلی (1384)، «رابطه بین شیوه‎های فرزندپروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش‎دبستانی شهر اصفهان»، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، ش24، ص59−68.
28. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
29. محدث نوری، محمدتقی (1418)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، چ2، قم: مؤسسه آل‌البیتj.
30. محسنی، سحر و مهشید آهویی (1395)، «بررسی رابطۀ بین اضطراب و سرسختی با سبک‎های فرزندپروری معلمان مدارس متوسطه شهر زاهدان»، فصلنامه پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری، دوره 1، ش3، ص38−47.
31. محسنی، علی؛ مهدی جاودانی‌مقدم و محسن حاجی (1397)، «تحول پارادایمی مفهوم قدرت و امنیت در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، س8، ش3، ص99−126.
32. مرزوقی، رحمت الله و عباس اناری نژاد (1386)، «تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه»، فصلنامه تربیت اسلامی، س2، ش4، ص163−192.
33. مظاهری، مهرداد و حمیدرضا قنبری (1394)، «کاربرد سیستم‎های فازی در اندازه‎گیری‎های آموزشی−تربیتی»، فصلنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، س11، ش21، ص146−170.
34. المیثمی، حافظ نورالدین (1408)، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: انتشارات دارالاحیاء التراث.
35. میرصفیان، حمیدرضا (1395)، «بررسی سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر مؤلفه‎های اشتیاق شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور»، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 13، ش1، ص42−47.
36. نادینگز، نل (1390)، فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه علیرضا شواخی و [دیگران]؛ زیرنظر حسنعلی بختیار نصرآبادی، چ1، اصفهان: نشر نوشته.
37. نقی‎پور، مسعود (1390)، «رابطۀ شیوه‌های فرزندپروری والدین با سخت‌رویی فرزندان»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، س2، ش2، ص13−30.
38. وکیلی، هادی (1383)، «عرفان و تفکر فازی»، فصلنامه جستارهای فلسفی، دوره 1، ش2، ص151−179.
39. یاوری، محمدجواد (1387)، «تعلیم و تربیت در سیرۀ ائمه اطهار»، ماهنامه معرفت، س17، ش130، ص27−48.
40. یگانه، منصور و محمدرضا بمانیان (1394)، «معرفت‌شناسی فازی و سازگاری روش‌شناختی آن با پژوهش‌های معماری و شهرسازی»، فصلنامه مدیریت شهری، دوره 14، ش40، ص313−325.
41. Alizadeh, H. & Andries, C.(2002), Interaction of parenting styles and attention deficit hyperactivity disorder in Iranian parents, child & family behavior thrapy, 24−37.
42. Bamrind, O. (1991), The influence of parenting style on adolescent competence and substance use, iournal of Early Adolescence, 11, 56, 95.
43. Bluth, K, R.A, Campo, W.S, Futch, and S.A, Gaylord (2017), Age and Gender Differences in the Associations of Self− Compassion and Emotional Well−being in A Large Adolescent Sample. Journal of Youth and Adolescence, Volume46, Issue4, 840−853.
44. Cheng, Ching-Hsue & Lin, Yin. (2002), Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation , European Journal of Operational Research , vol.142, p.147.
45. Dalzell, J, Nelson, H, Haigh, C, Williams, A. & Monti, P. (2007), West Cheshire Hearing Advisory and Suppor Team (HAST). Involving families who have deaf children using a family needs survey: A multi−agency perspective. Child Care Health Dev, 33(5), pp: 576−585.
46. Desjerdins J, Zdenski JM, Coplan RJ. (2008), An Investigation of maternal personality, parenting styles, and subjective well−being. Personality and Individual Differences; 44(3): 587−597.
47. Diaz, Y. (2005), Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland. Disabilities. The Internet Journal of Mental Health, 1(2): 48−61.
48. Driscoll AK, Russell ST, Crockett LJ. (2008), Parenting styles and youth well−being across immigrant generations, J Fam Issues; 29(2): 185−209.
49. -Dunkel, C., S. & Harbke, C., R. (2009), Direct and indirect effects of birth order on personality and identity: Support for the null hypothesis. The Journal of Genetic Psychology, 170, 159-175.
50. Fairholm, M. R. (2004), A new sciences outline for Leadership development, Leader  and Development Journal, 25(4), 369-383.
51. Fan J, Zhang LF. (2014), The role of perceived parenting styles in thinking styles, Learning & Individual Differences. 3(2): 204-11.
52. Gherasim, L., Brumariu, L.E., Alim, C L. (2017), Parenting Style and Children’s Life Satisfaction and Depressive Symptoms: Preliminary Findings from Romania, France, and Russia, J Happiness Stud, 18:1013–1028.
53. Goplan, G. (2009), Foster parenting and adolescent mental health. Unpublished doctoral dissertation, Columbia university.
54. Gunty, Buri (2008), Parental Practices and the Development of Maladaptive Schemas Online Submission, Paper presented at the Annual Meeting of the Midwestern Psychological Association. 33 pp.
55. Hillstrom, K. A. (2009), Are acculturation and parenting style related to academic achievement among Latino students? A Dissertation Presented for the Degree Doctor   of education, University of Southern California.
56. Jago. R، Davison. K. K.  brockman. R. Page A.  S. Thompson J.L and  Fox  K.R. (2011), Parenting style parenting practices and  physical activity in 10- to 11- year olds,  preventive  medicine, 52 (1) 44-47.
57. Jansen, E., Daniels, L. A, & Nicholson, J. M.  (2012), The dynamics of parenting and early  feeding-constructs and controversies: A viewpoint, Early Child Develo pment and Care, 182, 967- 981.
58. Lungarini, Alyssa (2015), Parenting Styles and Their Relationship with Anxiety in Children. a thesis for the degree of master in science in developmental sciences.university of rhode island. http://digitalcommons.uri.edu/theses
59. Pellerin, L. A. (2005), Applying Baumrinds' parenting typology to high schools: Toward a middle-range theory of authoritative socialization, Journal of Social Science Research, 34, 283–303.
60. Rinaldi, C. M; Howe, N. (2011), Mothers’ and  fathers’ parenting styles  and associations with toddlers’ externalizing, internalizing, and adaptive behaviors, Early Childhood Research Quarterly, 27(2): 266-273.
61. Rodrigo Dill, Jose Alonso Borba and Fernando D. R. Murcia (2004), Organizations Profitability Analysis: A Fuzzy Logic Approach Enampad Congress.
Rohner, R. P. (2008). Introduction to parental acceptance-rejection theory studies of intimate adult relationships. Cros-Cultural Research, 42, 12 5.
62. Samah BA.( 2009), Perceived parental overprotection and separation anxiety: Does specific parental rearing serve as specific risk factor. Asian J Soc Sci.;5(11):109.
63. Sampar, venkata. Konada, uday varun (2007), A Novel Approach to predict surface Roughness in machining U.S.A: proquest Information and learning Company.
64. Selman, V.; Selman, R. C. &Selman, J. (2003), Quantum Learning: Learn Without Learning. International Business & Economics Research Journal, 2(4),
37- 50.
65. Widmer ED, Kempf N, Sapin M, Galli-Carminati G.(2013), Family beyond parents? An Exploration of family configurations and psychological adjustment in young adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil; 34(1):207–217.
66. Wu, J.Z., Zhang, Q. (2011), “Multi-criteria decision making method based on intuitionistic fuzzy weighted entropy”, Expert Syst Appl 38: 916–922
67. Yau Genny & Smetana Judith (2003), Adolescent parent Conflict in Hong Kong and Shenzhen: A comparison of youth in two cultural contexts, International Journal of Behavioral Development vol 27 (3) 201-211
68. Zhao, J., Wang, L., (2015), “Pricing and retail service decisions in fuzzy uncertainty environments”,Applied Mathematics and Computation, 250, pp. 580-592.