بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش، پاسخگویی به این سؤال بود که آیا مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی، بر سازگاری زندانیان مرد مؤثر است؟ روش پژوهش، آزمایشی با گروه کنترل در بین زندانیان مرد در زندان مرکزی شهرکرد در سال 1391 بود؛ 40 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده چندمرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. از پرسشنامه سازگاری بل به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. سپس برنامۀ مشاوره گروهی به شیوۀ یکپارچه‌توحیدی به مدت 12جلسه یک‌ونیم ساعته بر روی اعضای گروه آزمایشی اجرا شد. پس از پایان مداخلۀ درمانی، پس‌آزمون و بعد از یک ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه اخذ گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل اندازه‌های مکرر استفاده شد و نتایج نشان داد که بین میانگین نمرۀ سازگاری دوگروه در مرحله پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد (002/0 P<)؛ درنتیجه می‌توان گفت که مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation into the Effectiveness of Group Counseling by Means of Monotheistic Integrated Therapy on the Male Prisoners' Adaptation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Omidian 1
  • Ahmad Taherifard 2
1 Ph.D. Student of Psychology, Semnan University, Corresponding Author
2 Master of Counselling Psychology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of the research was to answer the question: do group counseling by means of monotheistic integrated therapy effects on the male prisoners' adaptation? This experimental research was conducted with the help of a control group among male prisoners in the central prison, in Shahrekord, in 1391. Via multistage sampling, 40 people were selected and randomly placed in the two groups of 20; the test and control groups. Bell's adjustment inventory was applied as a screening tool. Then, program of group counseling by means of monotheistic integrated therapy was performed on the members of test group during 12 sessions of one hour and a half. After therapy intervention, post-test and one month later, follow-up test were done for each two groups. The repeated measures analysis of variances was employed for data analyzing. The results showed that there is a significant difference between the mean score of adaptation of the two groups in the post-test and follow-up stages (P<0.002). Therefore, it can be said that group counseling by means of monotheistic integrated therapy effects on the male prisoners' adaptation

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptation
  • Monotheistic integrated therapy
  • male prisoners
  • Islamic psychology
  • religious science
  • psychotherapy
  • group counseling