آ

 • آذربایجانی، مسعود تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 25-46]

 • آذربایجانی، مسعود تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 95-118]

 • آذربایجانی، مسعود مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 149-168]

ا

 • احمدی، سیداحمد تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 113-134]

 • احمدی، محمدرضا رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 135-150]

ب

 • باقری، فریبرز تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 95-118]

 • بزازیان، سعیده رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

 • بهشتی، محمد نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 119-133]

پ

 • پاشوی، قاسم بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 7-36]

 • پناهی، علی‌احمد مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 149-168]

ت

 • تبیک، محمدتقی رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 135-148]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

 • جان‌بزرگی، مسعود رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 135-150]

د

 • دلجو، زهرا رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

ر

ز

 • زارعی توپخانه، محمد رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 135-150]

س

ش

 • شریفی، مرضیه تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 113-134]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 37-68]

ع

 • عابدی، احمد اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 95-112]

 • عبدلی سلطان احمدی، جواد بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 7-36]

 • عرب بافرانی، حمیدرضا اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 95-112]

 • عنایت، حلیمه بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 69-94]

غ

ف

 • فاتحی‌زاده، مریم تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 113-134]

 • فراست محمدی، معصومه بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 7-36]

 • فضل‌الهی قمشی، سیف‌اله بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 47-65]

ق

 • قربانی، نیما رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 135-148]

ک

 • کاویانی ارانی، محمد رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 67-93]

 • کجباف، محمدباقر اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 95-112]

 • کیایی، زهرا تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 95-118]

م

 • ملکی توانا، منصوره بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 47-65]

 • موسوی، الهام رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

ه

 • هادیان، سیدعلی تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 25-46]

ی

 • یعقوبی‌دوست، محمود بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 69-94]

 • یونسی، سید جلال مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 37-68]