آ

 • آذربایجانی، مسعود تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-84]

 • آقابابایی، ناصر پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

ا

 • احدی، حسن اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • احمدی، خدابخش اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 1-22]

 • ادیب، یوسف تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • استادزاده، زیبا تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

 • اسکندری، حسین بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • اسکندری، حسین پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • اکبری زردخانه، سعید ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

 • ایرانمنش، رضا ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-42]

ب

 • برجعلی، احمد بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • برجعلی، احمد پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • بلیاد، محمدرضا اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • بهشتی، محمد روان‌شناسی اجتماعی و باورهای تمدن‌ساز امام خمینی قدس سرّه [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 85-108]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • جهانشاهی، محدثه اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 1-22]

ح

 • حیدری، حسن تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

خ

 • خدایاری‌فرد، محمد ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

 • خواجویی میرزاده، آزاده ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-42]

د

 • دارابی، فردین تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • داوودی، حسین تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

 • دهقانی، هادی رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 101-124]

ر

 • رحمتی، عباس ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-42]

 • رضائی، محمد تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • روحانی، مرتضی اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

س

 • سعدی‌پور، اسماعیل تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • سلطانی، اکبر تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • سهرابی، فرامرز بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • سهرابی، فرامرز پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

ص

 • صفورایی، محمدمهدی رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 101-124]

ف

 • فرحبخش، کیومرث تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-84]

 • فرخی، نورعلی پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • فلاح، احمد بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • فهیمی‌فر، محمد جواد ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

ک

 • کاویانی ارانی، محمد دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 69-100]

م

 • محمدی، جواد تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • محمودی، فیروز تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • مرادی، آسیه پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 53-68]

 • معتمدی، عبدالله بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • مومنی، خدامراد پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 53-68]

 • میرمهدی، سیدرضا تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

ن

 • نیکوی، مریم تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-84]

و

 • واحدی، شهرام تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • ورعی، پیام پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 53-68]

ه

 • هاشمی گشنیگانی، رامین ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]