نویسنده = مهرداد کلانتری
رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 83-96

امیر کشاورز؛ مهدی شاه‌نظری؛ مهرداد کلانتری


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 59-77

احسان شریفی؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ داوود مفتاق