بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. همچنین به مقایسه شک مذهبی دانشجویان دختر و پسر نیز پرداخته شد. به این منظور در قالب طرح پژوهشی همبستگی،160نفر (80 دختر و 80 پسر ) از دانشجویان دانشگاه اصفهان، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه فرانگرانی ولز و پرسشنامه شک مذهبی التمایر پاسخ دادند. تحلیل داده ها نشان داد که شک مذهبی می‌تواند فرانگرانی و دو مولفه  از آن (فرانگرانی و اضطراب سلامتی) را به صورت معناداری پیش بینی نماید. بر این اساس مشخص شد دانشجویانی که شک مذهبی بالاتری دارند فرانگرانی و اضطراب سلامتی بیشتری را نشان می دهند. همچنین نتایج حاصل از t مستقل نشان داد که میانگین شک و تردید مذهبی دانشجویان پسر به صورت معناداری از شک و تردید مذهبی دانشجویان  دختر بیشتر است. نتایج این پژوهش، توانِ پیش بینی شک مذهبی بر فرانگرانی و دو مولفه  از آن (فرانگرانی و اضطراب سلامتی) را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Meta-Worry and Religious Doubt among Students

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Shirani 1
  • Amir Ghomrani 2
  • Hamid Reza Arab Baferani 1
  • Azimeh al-Sadat Fatemi 3