اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمحمد غروی‌راد

روان‌شناسی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mqaravirihu.ac.ir
32111360

سردبیر

محمد کاویانی

روان‌شناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m_kavyanirihu.ac.ir
32111320

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

دکتری روان‌شناسی و دین دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejani110yahoo.com
32111318

محمدرضا احمدی

روان‌شناسی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

m.r.ahmadi313gmail.com

علیرضا اعرافی

علوم تربیتی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

psyrihu.ac.ir

محمدرضا سالاری‌فر

روان شناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m_salarifaryahoo.com

سید محمد غروی‌راد

روان‌شناسی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mqarvirihu.ac.ir

محمد کاویانی

روان‌شناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m_kavyanirihu.ac.ir

علی فتحی آشتیانی

روان شناسی استاد دانشگاه بقیه‌الله

afa1337gmail.com

مهرداد کلانتری

روان‌شناسی دانشیار دانشگاه اصفهان

kalantari_myahoo.com

مدیر داخلی

سید محمد امام

مدیر داخلی نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

smemam65gmail.com