نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش، ارزیابی و تبیین نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم زوجین» (مناسبات زوجی دین‌محور) در «رضایت زناشویی زوجین» بود. دویست زن و مرد متأهل (100 زن و 100 مرد) از زوجین شهر کرمان در این پژوهش شرکت کردند. از آنان خواسته شد مقیاس‌های «انتظارات زناشویی» بهرامی احسان و همکاران (1389)، «مبادلات سالم» بهرامی احسان، رضازاده و همکاران (1389) و «رضایت زناشویی DAS» را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های «مبادلات سالم» و «انتظارات زناشویی» بالأخص ارتباط عاطفی و تأمین عاطفی می‌توانند ابعاد «رضایت» و «توافق» از مقیاس رضایت زناشویی را، به‌طور معناداری تبیین کنند. به‌طور کلی نتایج بیانگر این بود که «سطح انتظارات زناشویی» و «روابط سالم بین زوجین» می‌توانند بر روی «رضایت زوجین» و سطح «سلامت جسم و روان» آنها تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Dyadic Expectations and Healthy Relations in Prediction of Dyadic Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Asma Bakhshudeh 1
  • Hadi Bahrami Ehsan 2
چکیده [English]

The present study is concerned with evaluation and explanation of the role of "dyadic expectations" and "healthy relations" (faith-based relations) in "marital satisfaction". Two hundred married men and women of Kerman (100 women and 100 men) participated in this research study. They were asked to complete the following questionnaires: "Dyadic Expectations Scale" Bahrami Ehsan et al. (2010), "Healthy Relations Scale" Bahrami Ehsan Rezazadeh et al. (2010) and Dyadic Adjustment Scale (DAS). To make a statistical analysis of data, correlation coefficient and regression analysis were used. The results showed that the component "healthy relations" and "dyadic expectations", especially emotional connection and emotional security can explain significantly "consent" and "agreement" of the Marital Satisfaction Scale. The results suggest that "dyadic expectations" and "healthy relationships between couples" have impacts on "couple's satisfaction" and their "physical and mental health".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyadic Expectations
  • Healthy Relations
  • Dyadic Satisfaction