نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» بر «اضطراب امتحان» دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه شهرستان قم ‌بود. از 390 دانش‌آموز (200 نفر دختر و 190 نفر پسر در چهار منطقه قم) درخواست شد که پرسشنامه‌های «پایبندی مذهبی» جان‌بزرگی و «اضطراب امتحان» ساراسون را تکمیل کنند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، برای تحلیل و تجزیه از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های کندال و t نمونه‌های مستقل استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین «پایبندی مذهبی» با «اضطراب امتحان» رابطه معناداری وجود ندارد اما بین «ناپایبندی مذهبی» با «اضطراب امتحان» (141/0r=) و «دوسوگرایی مذهبی» با «اضطراب امتحان» (384/0r=) رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ همچنین بین «جنسیت» با «اضطراب امتحان» رابطه معناداری یافت نشد؛ و کل «پایبندی مذهبی»  و «اضطراب امتحان» رابطه منفی معناداری (211/0-r=) را نشان داد؛ بنابراین پایبند بودن به مذهب و انجام اعمال مذهبی توسط دانش‌آموزان می‌تواند در کاهش اضطراب امتحان مؤثر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Religious Affiliation and Gender in Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • Morteza Barzegar Bafruee 1
  • Masood Janbozorgi 2
  • Beheshteh Niyusha 3
چکیده [English]

 
The present research aims to measure the relationship of religious affiliation and gender with students' test anxiety. The research method is a descriptive one of the correlative type. For this purpose, as many as 390 students (200 girls and 190 boys) from the students of Qom high schools were selected through quota sampling. The research tool included Religious Affiliation Questionnaire (M. Janbozorgi) and Test Anxiety Scale (TAS; Sarason, I978). To make an analysis of the data, Pearson correlation coefficient, regression analysis and t test independent groups were used. Religious affiliation questionnaire includes three factors: religious affiliation, religious ambivalence and religious non-affiliation; The results of present research showed that there is not a meaningful relationship between factor religious affiliation and test anxiety, but there is a meaningful relationship between factors of non-religious affiliation and religious ambivalence with test anxiety. Also the results showed that there is not a meaningful relationship between gender and test anxiety, but there is a meaningful relationship between total religious affiliation and test anxiety (r=-0/211). Thus religious affiliation has some effects on decreasing students' test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Religious Affiliation
  • religious ambivalence
  • Religious Non-Affiliation
  • Anxiety
  • Test Anxiety
  • gender