تأثیر «قرائت قرآن» بر «تنیدگی‌های روانی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش، بررسی «عوامل فشارزای روانی» و «راهبردهای مقابله‌ای» با آن در بین دانشجویان دختر قاری و غیر قاری قرآن دانشگاه فردوسی مشهد بود. سؤال پژوهش این بود که آیا بین نوع تنیدگی‌های روانی و راهبردهای مقابله‌ای، در بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از بین دانشجویان دختر، تعداد 113 نفر قاری قرآن و 103 نفر غیر قاری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های عوامل تنیدگی‌زای روزمره سارافینو و پرسشنامه شیوه‌های مقابله‌ای بیلینگز و موس ابزارهای این پژوهش بودند. به منظور توصیف داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه مورد مطالعه از نظر میزان تنیدگی‌زاهای روانی و راهبردهای مقابله‌ای تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran Reading and Its Impact on Psychological Stress and Coping Strategies among Female Students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسنده [English]

  • Hossein Khademian
چکیده [English]

 
This study investigates stress or psychological factors and coping strategies with them among female students of Ferdowsi University of Mashhad who read Quran and those who don’t read. The research question states whether there is difference in psychological stress and coping strategies between these two groups? In order to reply it, a sample of female students of Ferdowsi University of Mashhad (Quran reader: 113 subjects, not reader: 103 subjects) was selected using random sampling method. The instruments of this study were Sarafino's Daily Stressor Factors and Bilings and Moos’s Coping Strategies Questionnaires. For analyzing the data in addition to descriptive statistics, independent t- test were used. Findings showed that there is significant difference between two groups in stressor factors and coping strategies (p=.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Stress Factors
  • Coping Strategies
  • Quran
  • students
  • Ferdowsi University of Mashhad