اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه اهواز

چکیده

هدف پژوهش، تعیین تأثیر «روان‌درمانی ـ شناختی رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت‌روان زوجین» بود که از روش تجربی پیش‌آزمون _ پس‌آزمون و گروه کنترل با پیگیری استفاده شد. 32 زوج از زوجین با مشکلات فوق (مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره) در دو گروه تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 45دقیقه‌ای روان‌درمانی شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور شرکت کردند، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و چک لیست تجدید نظر شده علائم روانی (SCL-90-R) بود. داده‌ها، با روش تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل آشکار ساخت که میان گروه‌های آزمایش و کنترل از لحاظ «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان» تفاوت معنا‌داری وجود دارد (001/0>P). این نتایج کماکان در دوره پیگیری به‌طور معنا‌داری پایدار بوده است (001/0>p). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Religious-Based Cognitive Behavior Therapy on Marital Adjustment and Mental Health

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hamid 1
  • Majid Eydi Baygi 2
  • Mostafa Dehghani 2
چکیده [English]

 
As it is appear from the title this research study aims at investigating the effect of religious-based cognitive behavior therapy on marital adjustment and mental health. The research method was experimental with pre-posttest fallow up and control group. The sample consisted of 32 couples with familiar problems. They were randomly divided into two groups as experimental and control. The instruments were Dyadic Adjustment Scale (DAS) and SCL-90-R. We used 12 sessions of cognitive behavior therapy based on religious for experimental group, but control group didn’t receive any intervention. The results revealed that there was a significant difference between two groups (P<0/001). In addition, these results were significantly consistent in fallow up period (P<0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious-Based Cognitive Behavior Therapy
  • Marital Adjustment
  • mental health