بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین معنویت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه اصفهان با این فرضیه بود که «بین شادکامی و گرایش‌های معنوی، رابطه و بین میزان شادکامی و گرایش معنوی دختران و پسران تفاوت وجود دارد». به این منظور، در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی، 230 نفر (115 دختر و 115 پسر) از دانشجویان دانشگاه اصفهان، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به «سیاهه شادکامی آکسفورد» و پرسشنامه گرایش‌های معنوی پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین شادکامی و گرایش‌های معنوی، ارتباط مثبت و معنا‌داری هست (0001/0>P , 358/0=r) و بین میزان شادکامی و گرایش‌های معنوی دختران و پسران، تفاوت معنا‌داری نیست. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که خودشکوفایی معنوی، تنها زیرمقیاسی است که شادکامی را به‌طور معنادار پیش‌بینی می‌کند. پس مذهب، از طریق ایجاد گرایش‌های معنوی بیشتر، موجب شادکامی بیشتر می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Happiness and Spirituality

نویسندگان [English]

  • Raziyyah Fattahi 1
  • Hamid Taher Neshat Doost 2
  • Mahdi Rabiee 3
  • Ehsan Sharifi 4
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the relationship between spirituality and happiness of IsfahanUniversity. In doing so, 330 students (115 male students and 115 female students) were selected using simple random sampling and the form of a correlation research design. They all responded to the items of the Oxford Happiness and Spirituality Tendency Inventory. Data analysis was done through Pearson's correlation coefficient, regression and covariate. The results showed that there was a significant positive correlation between happiness and spirituality (P<0.0001, r=0.358), and there was no significant spirituality and happiness gap between the sexes. The results of stepwise regression also suggested that spiritual self-actualization is just a subscale which predicts happiness significantly. Therefore, religion through establishment of spiritual tendencies causes the higher level of happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • Spiritual Tendency
  • Spiritual self-actualization
  • Spiritual Experiences
  • Spiritual Beliefs
  • Socio-religious activities