تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فعالیت‌های عبادی با سلامت و بهزیستی افراد رابطه دارند (مسلکو و کوبزانسکی، 2006م). دین علاوه بر نگرش، ایمان و محبت، دارای جنبه عملی و عبادی نیز هست (فقیهی و همکاران، 1385) و حج عمره یکی از این وجوه عبادی است.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کاروان‌های دانشجویی زیارت حج عمره در تیرماه سال 1383 شهر تهران بوده‌اند. نمونه آماری این پژوهش 234 دانشجو بوده‌اند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین دو کاروان دانشجویی زیارت عمره انتخاب شدند. یکی مربوط به دختران دانشجو با 123 نفر و میانگین سنّی 5/21 سال (3SD=) و دیگری مربوط به پسران دانشجو با 111 نفر و میانگین سنّی 5/22 (5=SD) بوده‌اند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه عمل به باورهای دینی (معبد)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بوده‌اند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت در حج عمره دانشجویی موجب افزایش شادکامی و کاهش اختلال در سلامت روانی، نشانه‌های بدنی، اضطراب، اختلال کنش‌وری اجتماعی و افسردگی وخیم گردیده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of `Umrah Mufradah on Students' Mental Health, Happiness and Practicing Religious Beliefs

نویسنده [English]

  • Mahmud Golzari
چکیده [English]

There is a significant relationship between religious activities and man's health and wellbeing. In addition to attitude, faith, and love Islam possesses practical aspects and rituals too.
The statistical population of this study includes all university students from Tehran who have traveled to Mecca to perform `umrah in July 2004. The statistical sample of this study were 234 university students who were selected by cluster sampling method from among two student caravans of `umrah pilgrimage. One consisting of 123 female students (mean age = 21.5; SD = 3) and the other one 111 male students (mean age = 22.5; SD = 5). The instruments used in this study for collecting data include: the Practicing Religious Beliefs Questionnaire, the Oxford Happiness Questionnaire, and the General Health Questionnaire (GHQ-28). The results show that students participation in `umrah pilgrimage increases their happiness and decreases their mental disorders, anxiety, body symptoms, social disorders, and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Umrah
  • happiness
  • mental health
  • Practicing Religious Beliefs