قدرت آزمون تداعی‌های ناآشکار در سنجش نگرش‌های اجتماعی ناآشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر آن است که مشخص نماید، آیا آزمون LAT، قدرت سنجش نگرش‌های اجتماعی ناآشکار را دارد یا خیر؟ آزمون تداعی ناآشکار (IAT)، یک آزمون رایانه‌ای است که برای سنجش غیر مستقیم نگرش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمایش، سعی شده در یک نمونه ایرانی و با یک موضوع متفاوت، پایایی این آزمون مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن، با نتایج مقیاس‌های نگرش‌سنج آشکار مقایسه گردد. به همین منظور، 24 دانشجوی مقطع لیسانس روان‌شناسی، به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از آزمون IAT و سه مقیاس نگرش‌سنج آشکار، نگرش آنها نسبت به وضعیت هوشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با روش آلفای کرونباخ، ضریب هم‌بستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشانگر پایایی مطلوب برای آزمون IAT (84/0= a) بود. از سوی دیگر، با وجود هم‌بستگی بالا بین مقیاس‌های آشکار، هم‌بستگی ضعیفی بین مقیاس ناآشکار و مقیاس‌های آشکار وجود داشت. این پژوهش، علاوه بر تأکید بر مفید بودن آزمون IAT در سنجش نگرش‌های اجتماعی ناآشکار، احتمال وجود تفاوت در ساختارهای مورد سنجش مقیاس‌های آشکار و ناآشکار را به‌طور تجربی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Power of Implicit Associations Test in Measuring Indirect Social Attitudes: Can IAT be used for indirect assessment of attitudes

نویسنده [English]

  • Nader Hajloo
چکیده [English]

The purpose of this research is to ascertain whether or not implicit association test (IAT) can measure indirect attitudes. Implicit association test (IAT) is a computer based experimental method within social psychology designed to measure indirect attitudes. It has been endeavored in this experiment, which is conducted on an Iranian sample with a different subject, to study the reliability of this test and to compare its results with those of explicit attitude measure. For this purpose, 24 undergraduate psychology students were selected randomly and IAT as well as 3 explicit attitude scales were used to measure their attitude to the IQ status of governmental and open university students. Data were analyzed with Cronbach's Alpha (a), Pearson correlation coefficient (r), independent test, and analysis of variance (ANOVA). Results showed that IAT expected reliability was (a = 0/84). On the other hand, despite high correlation between explicit scales, correlations between implicit and explicit scales were low. This research, while demonstrating the usefulness of IAT test in measuring implicit social attitudes, proposes the probability of differences in structures that were measured with implicit and explicit scales

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit association test (IAT)
  • implicit attitudes
  • explicit attitudes