مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دوره دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان است. بدین منظور 65 دانش‌آموز و 55 دانشجوی دختر، با روش نمونه‌گیری تصادفی، از دبیرستان‌ها و دانشگاه دولتی شهر اصفهان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ی نگرش‌سنج مذهبی خدایاری، شکوهی یکتا و غباری بناب (1379) و پرسش‌نامه‌ی شدت ایمان مذهبی سانتا کلارا (1997) جمع‌آوری شدند. نتیجه‌های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل واریانس نشان دادند که در مؤلفه‌های جهان‌بینی و علم و دین از نگرش مذهبی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود دارد( به ترتیب، P=0/05 و P<0/0001). بر اساس این نتایج، تفاوت معنی داری از لحاظ شدت ایمان مذهبی بین دختران دانشجو و دانش‌آموز وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing religious attitude and religious faith strength among girl pupils and students of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher Kajbaf 1
  • Abolghasem Noori 2
  • Samaneh As’adi 3
چکیده [English]

This article aims to compare religious attitude and religious faith strength among girl pupils and students of Isfahan. For doing this, 65 girl pupils and 55 girl students were chosen from Isfahan high schools and Isfahan University, respectively, using random sampling method. Needed information was collected by means of Religious Attitude Measurement Questionnaire – prepared by Khodayari et al (2001) – and Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (1997). Research findings which were attained through ANOVA indicated that there is a significant difference between religious attitude of two groups (pupils and students) on the basis of components included in the questionnaires such as science and religion and so on (P=0.05 and p=0.0001). Additionally, there was not seen a significant difference between two groups in terms of religious faith strength

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious attitude
  • Religious faith strength
  • Pupils
  • students