اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 دکتری مشاوره، استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر» در دختران نوجوان دبیرستان بود. به این منظور، از طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. تعداد بیست دانش‌آموز دارای رفتار پرخطر از یک دبیرستان دخترانه منطقه پنج شهر تهران با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پروتکل «آموزش و مداخله‌ای حیا» در هشت جلسه اجرا و اعمال شد. آزمودنی‌ها در دو نوبت پیش و پس از مداخله، به «پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ» (IAT)، «مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی» (IARS) و «اطلاعات جمعیت‌شناختی» پاسخ دادند. داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: «آموزش حیا» در «کاهش اعتیاد به اینترنت» تأثیر معناداری داشت؛ در «کاهش رفتارهای پرخطر» تأثیر معناداری نداشت؛ به کاربران کمک می‌کند که «خودکنترلیِ» بیشتری در مواجهه «سکس مجازی» و «هرزه‌نگاری» داشته باشند؛ البته با توجه به عللی گوناگون و متنوعِ رفتارهای پرخطر نمی‌توان انتظار تغییر فوری و کوتاه‌مدت داشت، بلکه باید «آموزش حیا» را به‌عنوان «رویکردی پیشگیرانه» ملاحظه کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Modesty Education on the Reduction of Internet Addiction and High-Risk Behaviors

نویسندگان [English]

  • Mohadetheh Jahanshahi 1
  • Khodabakhsh Ahmadi 2
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of modesty education on the reduction of Internet addiction and high-risk behaviors among the high school adolescent girls; thus, a quasi-experimental design with test and control groups was applied. 20 girls having high-risk behaviors were selected from a girl high school in Tehran, Zone 5, by the purposive sampling. A modesty education-intervention protocol was performed during eight sessions. The participants responded to the Young's Internet Addiction Test (IAT), Iranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS), and demographic information, before and after the intervention. The data were analyzed by the analysis of co-variance. The results showed that the modesty education first, has a significant effect on the reduction of Internet addiction; second, does not have a significant effect on the reduction of high-risk behaviors; and third, helps users have more self-control in the face of virtual sex or pornography. It is necessary to say that due to the various causes of high-risk behaviors, one can not expect immediate and short-term change and the modesty education should be regarded as a predictive approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • modesty
  • Internet addiction
  • high-risk behaviors
  • adolescent
  • pornography
  • virtual sex