پیش‎بینی نگرش به مد براساس عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎های پنج‎گانه شخصیت و سبک‎‎‎های دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 مدرس

3 کارشناس گروه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش‎بینی نگرش به مد براساس عملکرد افراد در باور‎‎های دینی، سبک‎‎های دلبستگی (ایمن، اجتنابی، اضطرابی) و ویژگی‎‎های شخصیتی می‎باشد. این مطالعه از نوع توصیفی−همبستگی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر متأهل و مجرد در مقطع کارشناسی در رشته‎‎‎‎‎های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان است که از بین آنها 300 نفر به روش نمونه‎گیری ساده به‎عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه‎‎های نگرش به مد صفاری‎نیا و همکاران (1391)، عمل به باور‎‎های دینی نیلسون (1976)، سبک‎‎‎‎‎های دلبستگی کولینز و رید (1990) و تیپ‎‎‎‎‎های شخصیتی مک‎کری و کاستا (2020) بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل‎ها نشان داد: در پیش‎بینی نگرش به مد از روی متغیر‎‎های عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎‎‎های شخصیت و سبک‎‎های دلبستگی، عمل به باور‎‎های دینی به صورت معکوس توانستند نگرش به مد را در دانشجویان پیش‎بینی کنند. فقط ویژگی شخصیتیِ برون‎گرایی و سبک دلبستگی اضطراب−دوسوگرا به صورت مستقیم و ویژگی شخصیتیِ دلپذیر بودن و عمل به باور‎‎های دینی به صورت معکوس توانستند نگرش به مد را در دانشجویان پیش‎بینی کنند. در پیش‎بینی نگرش به مد از روی ویژگی‎‎‎‎‎های شخصیتی، ویژگی‎‎‎‎‎های شخصیتیِ برون‎گرایی و انعطاف‎پذیری به صورت مستقیم و ویژگی شخصیتیِ دلپذیر بودن به صورت معکوس توانستند نگرش به مد را در دانشجویان پیش‎بینی کنند و در پیش‎بینی نگرش به مد از روی سبک‎‎‎‎‎های دلبستگی، فقط سبک دلبستگیِ اضطراب−دوسوگرا به صورت مستقیم توانست متغیر نگرش به مد را در دانشجویان دختر کرمان پیش‎بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Attitudes to Fashion Based on the Practice of Religious Beliefs, Five Personality Traits, and Attachment Styles

نویسندگان [English]

  • ramezan mohammadi 1
  • marim rajabian 2
  • fataneh dortaj 1
  • smohamad hoseini 3
1 hg
2 hg
3 hj
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict attitudes to fashion based on the practice of religious beliefs, attachments styles (secure, avoidant, and anxious), and personality traits. The population of this descriptive-correlational study was married and unmarried female undergraduate students in different fields in Shahid Bahonar University of Kerman. 300 students were selected among them by the simple random sampling as the sample. The data were gathered by the questionnaires of attitudes to fashion (Safarinia et al., 2011), the practice of religious beliefs (Nilsson, 1995), attachment styles (Collins and Read, 1990), and the NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) (McCrae & Costa, 1990). The multiple linear regression technique was applied for analyzing the data. According to the results, in the case of predicting the attitudes to fashion based on the variables of the practice of religious beliefs, personality traits, and attachment styles, the practice of religious beliefs could indirectly predict students' attitudes to fashion. Only the personality trait of extroversion and ambivalent-anxious attachment style could directly, and the personality trait of agreeableness and the practice of religious beliefs could indirectly predict students' attitudes to fashion. In the matter of predicting the attitudes to fashion based on the variable of the personality traits, the personality traits of extroversion and flexibility could directly, and the personality trait of agreeableness could indirectly predict students' attitudes to fashion. In addition, in the case of predicting the attitudes to fashion based the variable of the attachment styles, only ambivalent-anxious attachment style could directly predict female students' attitudes to fashion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes to fashion
  • practice of religious beliefs
  • attachment styles
  • personality traits
قرآن کریم
1. استورات، کمپ (1377)، روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه: فرهاد ماهر، مشهد: آستان قدس رضوی.
2. اسدی جلودار، آقاخان؛ بهرام مهری و رمضان علیوند (1394)، «بررسی باور‎‎‎‎‎های دینی با مدگرایی در بین دانش‎آموزان»، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
3. افراسیابی، حسین؛ حامد سیار خلج و کاوه شکوهی‌فر (1395)، «عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد»، جامعهپژوهی فرهنگی، 7(1)، ص1−22.
4. بهرامی مشعوف، عباس (۱۳۷۳)، «بررسی رابطه بین میزان عبادت و سلامت روان در دانشجویان پسر مرکز تربیت معلم همدان»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده تربیت معلم.
5. پاکدامن، شهلا (1380)، «بررسی ارتباط سبک دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی»، مجله علوم روانشناختی، 9 (47)، ص25−33.
6. پناباد، سیمین؛ یوسفعلی عطاری و عباس صادقی (1395)، «رابطه بین تمایزیافتگی خود، نگرش مذهبی و سبک‎‎‎های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز»، کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.
7. چراغی کوتیانی، اسماعیل و علی‌اکبر بیاری (1398)، «سازوکار تأثیر باورهای دینی در کاهش آسیب‎‎‎های اجتماعی»، فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‎‎‎های اجتماعی. دوره 2، شماره 1، ص116−89.
8. ذوقی پایدار، محمدرضا و سمانه فعلی (1396)، «بررسی رابطه بین گرایش به مد مدگرایی با هویت دینی−ملی و هویت اجتماعی در دانش‎آموز ان مقطع متوسطه ایرانی93−94»، اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ، آسیبشناسی روانی و تربیت، تهران.
9. سالک زمان خانی، جلال و لیلا جمشیدنشان اصل (1399)، ایده‌های مشترک در طراحی مد و معماری با رویکرد اسلامی−ایرانی. ششمین همایش بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، تهران.
10. صفاری‎نیا، مجید (1391)، آزمونهای روانشناسی اجتماعی و شخصیت، تهران: انتشارات کتاب ارجمند.
11. قاضی خوانساری، کامیار؛ یاسمین دنیکو و یلدا دنیکو (1396)، «بررسی تأثیر ویژگی‎‎‎‎‎های شخصیتی، محیطی، مدگرایی و تبلیغات بر خرید آنی و تأثیر آن بر خرید وسواسی»، دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و حسابداری، تهران.
12. گروسی فرشی، میرتقی؛ امیر هوشنگ مهریار و محمود قاضی طباطبائی (1380)، «کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران»، فصلنامه علمیپژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 39، ص173−198.
13. مامانی، فاطمه و محمد یکه فلاح و مصطفی سیفی (1394)، «بررسی رابطه شخصیت و مدگرایی در دانشجویان»، دومین کنفرانس بینالمللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد.
14. نیک زاد انزابی، داود (1396)، «واکاوی الگو‎‎های رایج باور‎‎‎‎‎های دینی با مدگرایی در بین دانش‎آموزان شهر ملارد درسال 1396»، نهمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران.
15. Afrasibi, Hossein, Sayyar Khalaj, Hamed; Shokouhi Far, Kaveh. (2016), Sociological analysis of moderation among youth in Yazd. Quarterly Journal of Behavioral Systematics, First Year, No. 4, Samandan, 49.
16. Afrough, E and Mehrabanifar, H. (2017), Prioritizing the fashion media policy based on the problematics of its cycle in Iranian society, Religion and Communication, Volume 24, Number 2 (52), pp. 44-9.
17. Bayrami M, Keshavarzi S. (2015), Prediction of homesickness changes from attachment styles and peer relationship. JPAs;22(2):137-52.
18. Benzi IMA., Preti E., Di Pierro R., Clarkin JF. & Madeddu F. (2019), Maladaptive personality traits and psychological distress in adolescence: The moderating role of personality functioning. Personality and Individual Differences. 140: 33-40.
19. Brunton, G., Paraskeva, N., Caird, J., Bird, K. S., Kavanagh, J., Kwan, I. ... & Thomas, J. (2014), Psychosocial predictors, assessment, and outcomes of cosmetic procedures: A systematic rapid evidence assessment. Aesthetic plastic surgery38(5), 1030-1040.
20. Collins, N. L., & Read, S. J. (1990), Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644-663.
21. Cribari-Neto F, Souza TC. (2013), Religious belief and intelligence: Worldwide evidence. Intelligence. 41(5): 482-9.
22. Doinita, N. E., & Maria, N. D. (2015), Attachment and parenting styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203, 199- 204.
23. Donnelly, G. E., Ksendzova, M., Howell, R. T., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2016), Buying to blunt negative feelings: Materialistic escape from the self. Review of General Psychology, 20(3), 272-316.
24. Fraley, R. C., & Roisman, G. I. (2019), The development of adult attachment styles: four lessons. Current opinion in psychology, 25, 26-30.
25. Goldberg, L. R. (1993), The structure of phenotypic personality traits. American Psychologist, 48, 26-34.
26. Guidi A., Gentili C., Scilingo EP. & Vanello N. (2019), Analysis of speech features and personality traits. Biomedical Signal Processing and Control. 51: 1-7.
27. Hatami, Kh, Kwasmi, A and Agha Yari mir, T. (2015), Investigating the relationship between homogeneity, individualism and socio-economic class with the degree of fashion. Applied Sociology, No. 60, pp. 212-199.
28. Joshi S, Kumari S. (2011), Religious beliefs and mental health: an empirical review. Delhi Psychiatry J. 14(1):40‐ 50.
29. Joung, H. M. (2014), Fast-fashion consumers’ post-purchase behaviours. International Journal of Retail & Distribution Management, 42(8), 688-697.
30. Kabiri, A; Manouchehri, A and Babazadeh, R. (2018), Sociological analysis of the types of fashion among the citizens of West Azerbaijan province. Social Studies and Research in Iran, Volume 7, Number 4, pp. 763-789.
31. Kiani, A. R. Farahbakhsh, K. Asadi, M. & Shirali, A. (2010), Dimension of religious orientation and The boundaries of family communication: a fundamental unity, Psychology of Religion; 3(3): 93-106.
32. McCrae, R.R. and John, O.P. (1992), An introduction to the five- factor lodel and it's applications. Journal of personality, 60, 175-215.
33. McCredie MN. & Kurtz JE. (2020), Prospective prediction of academic performance in college using self- and informant-rated personality traits. Journal of Research in Personality. 85: 47-61.
34. Mei, H; Ma, Z; Jiao, SH; Chen, X; Lv, X & Zhan, Z. (2017), The Sustainable Personality in Entrepreneurship: The Relationship between Big Six Personality, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Intention in the Chinese Context. Journal of Sustainability. 9, 1649-1671.
35. Miller, L. (2021), Deracialisation or body fashion? Cosmetic surgery and body modification in Japan. Asian Studies Review45(2), 217-237.‏
36. Nelson L. D. and Dynes R. R. (1976), The Impact of Devotionalism and Attendance on Ordinary and Emergency Helping Behavior. Journal for the Scientific Study of Religion, 15, 47–59.
37. Shrum, L. J., Wong, N., Arif, F., Chugani, S. K., Gunz, A., Lowrey, T. M., Nairn, A., Pandelaere, M., Ross, S. M., Ruvio, A., Scott, K., & Sundie, J. (2016), Reconceptualizing materialism as identity goal pursuits: Functions, processes, and consequences. Journal of Business Research, 66(8), 1179-1185.
38. Shu F., McAbee ST. & Ayman R. (2017), The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment. Personality and Individual Differences. 106: 21-25.
39. Stojcic, I., Dong, X., & Ren, X. (2020), Body image and sociocultural predictors of body image dissatisfaction in Croatian and Chinese women. Frontiers in psychology11, 731.
40. Strulik H. (2016), An economic theory of religious belief. Journal of Economic Behavior & Organization. 12(8): 35-46.
41. Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013), Attachment style and conflict resolution skills technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior; 29, 2530- 2534.