پیش‎بینی بهزیستی روان‎شناختی سالمندان براساس راهبردهای تنظیم هیجان، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روان‎شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف پیش‎بینی بهزیستی روان‎شناختی سالمندان براساس راهبردهای تنظیم هیجان، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی، تعداد 218 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر تهران (120 نفر زن و 98 نفر مرد)، از بین سالمندان مراجعه‎کننده به پارک‎های مناطق دو و پنج شهرداری تهران به صورت در دسترس و براساس قاعده سرانگشتی گرین انتخاب شدند. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی همبستگی می‎باشد. با استفاده از اطلاعات گرد‎آوری شده با پرسشنامه بهزیستی روان‎شناختی ریف (فرم بلند)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (CERQ) گارنفسکی و همکاران، پرسشنامه دلبستگی به خدا M−SAS غباری‎بناب و پرسشنامه اضطراب وجودی گود و گود میزان رابطۀ متغیرهای پیش‎بین و ملاک مورد آزمون قرار گرفت. جهت تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیه‎های پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‎ها نشان داد که سطح معناداری متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و منفی، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی کمتر از 05/0 است (05/0P<)؛ بنابراین بین متغیرهای مذکور و بهزیستی روان‌شناختی رابطه معنادار وجود دارد؛ همچنین راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و کیفیت دلبستگی به خدا پیش‎بینی‎کننده معنادار مثبت بهزیستی روان‌شناختی است و با افزایش آنها در سالمندان، بهزیستی روان‎شناختی افزایش می‎یابد و برعکس؛ اما راهبردهای تنظیم هیجان منفی و اضطراب وجودی پیش‎بینی‎کننده معنادار منفی بهزیستی روان‌شناختی می‎باشند که افزایش آنها موجب کاهش بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان می‎گردد و برعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting psychological well-being of the elderly based on emotion regulation strategies, quality of attachment to God, and existential anxiety

نویسندگان [English]

  • Forough Seyednoohi 1
  • Parvane Ghodsi 2
1 General Psychology department, Psychology Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 General Psychology department, Psychology Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of this research was to predict psychological wellbeing in elderly, based of emotion regulation strategies, quality of attachment to God, and existential anxiety. Statistical sample included 218 elderlies over 60 years old, attending in the parks of urban districts 2&5 in Tehran, selected in a non-random accessible way, based on Green rule of thumb method. The research was a descriptive correlation research type, using Reef psychological well-being questionnaire (long form), Garnefski& co cognitive emotion regulation strategies questionnaire, GhobaryBonab attachment to God questionnaire, and Good& Good existential anxiety questionnaire for data control. Pearson correlation coefficient test and regression analysis were used for data analyze and research hypotheses control. The results indicated the significance level of the variables of positive and negative emotion regulation strategies, quality of attachment to God and existential anxiety were less than 0.05(P<0.05). As a result, there is a significant relationship between noted variables and psychological well-being. This means that positive emotion regulation strategies and quality of attachment to God are positive significant predictors of psychological wellbeing; while negative emotion regulation strategies and existential anxiety are negative significant predictors of psychological wellbeing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological wellbeing
  • elderly
  • emotion regulation strategies
  • attachment to God
  • existential anxiety