بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

3 استادیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه «سبک زندگی اسلامی» با «سلامت اجتماعی» در بین مردم شهر یزد بود. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد، 384 نفر از ساکنان مناطق سه‌گانه شهر یزد با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب (PPS) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها «مقیاس سبک زندگی اسلامی کاویانی» (1390) و «سلامت اجتماعی کییز» (1998) بود. نتایج نشان داد که میانگین «سلامت اجتماعی» به‌طور معنا‌داری در بین مردان بیشتر از زنان و در بین افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بود (05/0 >P). میانگین نمرات «سبک زندگی اسلامی» در زنان به‌طور معنا‌داری بیشتر از مردان بود (05/0>P). بین «سبک زندگی اسلامی» و «سلامت اجتماعی» و ابعاد آن رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود داشت؛ به عبارت دیگر، هرچه «سبک زندگی» اسلامی‌تر باشد، «سلامت اجتماعی» و ابعاد آن بالاتر خواهد بود. براساس نتایج پژوهش، تقویت و گسترش «سبک زندگی اسلامی» در جامعه به افزایش «سلامت اجتماعی» منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation into the Relationship between Islamic Life Style and Social Health among People of Yazd City

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Reza Afshani 1
  • Seyed Puya Rasulinejad 2
  • Mohammad Kavyani 3
  • Hamid Reza Samiei 2
1 Associate Professor of Sociology, Yazd University
2 Master Student of Sociology, Yazd University
3 Assistant Professor of Psychology, Research Institute of Hawzah & University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between Islamic life style and social health among people of Yazd city. This study was a survey research and 384 people were selected from the triple regions in Yazd city by Sampling with Probability Proportional to Size (PPS). The data collecting have been conducted through Kavyani's (1390) Islamic life style scale and Keyes' (1998) social health. The results showed that among men and women, men's average of social health was significantly more in comparison with women's and also married people's average of social health was more than single people's (P<0.05). In addition, women's average of Islamic life style was significantly more compared to men's (P<0.05). There was a direct and significant relationship between Islamic life style and social health and its aspects. In other words, if life style conforms to Islam more and more, social health and its aspects will be better and better. In accordance with the study results, developing Islamic life style in the society would cause to improve social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic life style
  • social health
  • social actualization
  • social adaptation