اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

4 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور گرمسار

5 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی «شناخت‌درمانگری گروهی» با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در «سلامت روان» زنان دارای تعارض زناشویی انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از میان زنان داوطلب، 25 نفر براساس معیارهای ورود _ خروج، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شناخت‌درمانگری با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی جایگزین شدند. آزمودنی‌های دو گروه، قبل و بعد از ارائه مداخله، به گویه‌های پرسشنامه‌های «تعارض زناشویی» و «سلامت عمومی (28GHQ-)» پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون «تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر» نشان داد که هر دو مداخله در کاهش تعارض و بهبود سلامت زنان مؤثر هستند (05/0>P). نتایج آزمون «تحلیل کوواریانس» نیز حاکی از آن است که بهبود نمرات گروه شناخت‌درمانگری با استفاده از حکایت‌های مثنوی به‌طور معناداری بهتر از گروه شناخت‌درمانگری بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی است (05/0>P)؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از حکایت‌های مثنوی باعث بهبود اثربخشی شناخت‌درمانگری در افزایش سلامت روان‌شناختی زنان دارای تعارض زناشویی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Cognitive Therapy with and without the Use of Tales of Masnavi on the Opposing Women's Mental Health

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Alinejad 1
  • Masoud Janbozorgi 2
  • Ali Akbar Soleimani 3
  • Mojgan Aghah Haris 4
  • Elham Mousavi 5
1 Master of Clinical Psychology, University of Science and Culture
2 Associate Professor of Psychology, Research Institute of Hawzah & University
3 Assistant Professor of Psychology, University of Science and Culture
4 Assistant Professor of Psychology, Payam Nour University of Garmsar
5 Master of Psychology, Payam Nour University of Tehran
چکیده [English]

 
This research aims to compare the effectiveness of group cognitive therapy with and without the use of tales of Masnavi on the mental health among women having the marriage conflict. Therefore, with the help of convenience sampling, 25 women were selected from volunteers based on the enter-exit standards and then they were randomly divided into two cognitive therapy groups: with and without the use of tales of Masnavi. The members of two groups responded the questionnaires of marriage conflict and general health (GHQ-28) before and after intervening. Analyzing the data using ANOVA with repeated measure showed that both interventions helped decrease the marriage conflict and also increase the mental health (P<0.05). In addition, the results of covariance analysis showed that the scores of cognitive therapy group which used the tales of Masnavi were significantly better than another group (P<0.05). Thus, it can be concluded that the use of tales of Masnavi has effectiveness of cognitive therapy on increasing the mental health among women having the marriage conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive therapy
  • group therapy
  • mental health
  • tales of Masnavi
  • marriage conflict