بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف- گرایش اخلاق اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای آرای ابوحامد غزالی و آلبرت بندورا در بارة تربیت اخلاقی در حیطه نظری و تعیین میزان انطباق و آنها با یکدیگر در حیطه کاربرد. سؤال اصلی این است که دیدگاه‌های غزالی و بندورا در زمینه تربیت‌اخلاقی چیست و مشتمل بر چه عناصری است؟ این پژوهش رویکردی میان رشته‌ای دارد و در آن از روش کتابخانه‌ای و سپس تحلیل محتوایی متون علمی به شیوه تعقلی استفاده گردیده و تلاش شده است تا آرای آنان در حوزه‌های پنج‌گانه اهداف، مبانی انسان شناختی، اصول، روش‌ها و عوامل تربیت اخلاقی استخراج شود. دستاوردهای پژوهش نشان داد که در برخی از «مبانی انسان‌شناختی» بین دو دیدگاه‌، هماهنگی، و در برخی موارد اختلاف قطعی وجود دارد. در محور «اهداف تربیت اخلاقی» نیز، غزالی فضیلت‌گرای مبتنی بر ایمان به خدا است اما بندورا به دنبال فضائل اخلاقی نیست بلکه روی‌کردی عمل‌گروانه معطوف به موقعیت و ناظر به مهارت خودکنترلی اخلاقی دارد. پس در هدف‌گذاری تربیتی اختلاف فراوان دارند. در «اصول تربیت اخلاقی» نیز موارد تشابهی دارند؛ اگر چه گاهی، در تفسیر یک اصل تربیتی، مختلف می‌شوند. در مجموع، آرای تربیت اخلاقی غزالی گسترده‌تر و جامع تر از آرای بندوراست ولی آرای بندورا از انسجام و مؤیدات تجربی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coparative study between Ghazali and Bundura,s moral educations

نویسندگان [English]

  • mohammad kavyani 1
  • mehdi fasihi Ramandy 2
1
2
چکیده [English]

Theorically, this research aims to study: 1. Abuhamed Ghazali’s ideas about moral education analitically; 2. Albert Bandura’s ideas on moral education; 3. the extent to which their ideas might correspond and practically, to compare Albert Bandura’s experimental findings with ghazali’s religious viewpoint. The main question is: what are Albert Bandura and ghazali’s views on moral education and include on which elemans? This  researche, has applied library method and content analysis of scientific and religious texts in a rational way to understand and infer above mentioned Scholars ideas coherently in humanistic foundeations,aims, principls, methods and agents of moral education. som of findings of the research shown that their ideas are in harmony in certain “the humanistic fundamentals of moral education”, although, over some others, there are some clear and definite disagreements between them.Regarding “aims of moral education”, ghazali’s consider moral education and faith-based education along the same lines, but Bandura propose nothing for discussion about the latter at all. Therefore, there are some disagreements between them about deciding on educational aims. With respect to the principles of education, although they have some different views about, for example, interpreting of an educational principle, it is possible to find many similarities in their viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morality
  • moral education
  • moral education principls
  • ghazali
  • Bandura
  • moral agents