دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 1-180 
معنای زندگی در نهج‌البلاغه

صفحه 37-58

محمدصادق شجاعی؛ سید محمد غروی؛ مسعود جان‌بزرگی


رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی»

صفحه 59-94

علی اکبر حدادی کوهسار؛ باقر غباری بناب