بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی اجتماعی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی عاملی، و روایی همگرا در پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا (پلانته و پوکاچینی، a1997) در یک نمونه دانشجویی ایرانی بود. 300 دانشجوی دانشگاه تهران (131 دختر و 169 پسر) وارد مطالعه شدند. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر معادل 92/0 و ضریب پایایی دونیمه آن نیز معادل 91/0 بدست آمد. هم تحلیل عاملی اکتشافی و هم تحلیل عاملی تأییدی نشانگر ساختار تک عاملی برای این مقیاس بودند. تمامی مواد این پرسشنامه با ضریب بار بالایی بر روی این عامل بار شدند (درصد پراکندگی تبیین شده = 35/61). هم‌چنین همبستگی این مقیاس با مقیاس‌های مشارکت و باورهای معنوی، معنای معنوی، مشارکت مذهبی، کنار آمدن مذهبی و  بهزیستی روان‌شناختی معنی‌دار  و در جهت پیش‌بینی شده بود که روایی همگرای مقیاس را مورد تأیید قرار می‌دهد. روی‌هم‌رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ویژگی‌های آماری مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating statistical features of Santa Clara's power of religiousfaith questionnaire among Iranian students

نویسندگان [English]

  • Mohsen JoshanLou 1
  • mehdi kalhori nia golkar 2
  • saba Nazemi 3
چکیده [English]

 
The present study tended to investigate the reliability (internal consistency, test-retest and split-half reliability), convergent validity and gender differences in Santa Clara's power of religious faith questionnaire (Plante&Boccaccini 1997) in a population of Iranian students. Participants included 300 students from Tehran University (131female and 169 male). All participants were asked to fill out the 10-article Santa Clara's power of religious faith questionnaire as well as life satisfaction scales, spiritual beliefs and contribution scale, spiritual meaning scale, religious coping and also religious contribution scales. To analyze the data, exploratory and confirmatory factors, and t-test for independent groups and also correlation analysis with Bonferroni correction were applied. In general, the obtained results reveal that this scale enjoys one-factor structure and satisfying reliability and validity among Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Santa Clara's power of religious faith questionnaire
  • reliability
  • validity