مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گروه روانشناسی

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان انجام شد. 350 نفر از دانشجویان متأهل مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و دولتی (93-1392) به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و همبستگیِ بین آنها بررسی شد. ابزار پژوهش شامل دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، الگوی سه‌بعدی رابطه انسان با خدا، مظاهری و پسندیده (1390)، توانایی کنترل فکر آلگرابل و مارتینز (2005) و کنترل زبان محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ بررسی و از آزمون‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یکی از یافته‌ها این بود که الگوی ابعادی ارتباط با خدا، تنها به‌طور غیرمستقیم، از راه کاهش هر یک از «کنترل زبان» و «کنترل فکر»، پیش‌بینی‌کننده افزایش «دلزدگی زناشویی» است و نیز نشان داد که مسیرِ مثلثِ «ایمانِ خدامحورانه» تنها از راه «افزایش کنترل زبان» و «کنترل فکر» می‌تواند در جهت پیش‌بینی کاهش دلزدگی زناشویی مؤثر واقع شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Couple Burnout in Relation with the Multi-Dimensional Pattern of Connection with God and Though and Language Controls

نویسندگان [English]

  • Pline Rakhshany 1
  • fatemeh shahabizadeh 2
  • hamid Alizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating a model of couple burnout in relation with the multi-dimensional pattern of connection with God and thought and language controls. By multi-stage sampling, 350 married students studying in the public and Azad universities (2013-2014) were selected and then the correlation among them was calculated. The Pines's (1996) couple burnout measure, the questionnaire of Mazaheri's & Pasandideh's (2011) three-dimensional pattern of connection of human with God, the questionnaire of Algarabel's & Martinez's (2005) thought control ability, and a researcher-made questionnaire of language control were applied in this study. The validity and reliability of questionnaires were calculated through factor analysis and Cronbach's alpha and the tests of structural equation modeling were used. One of the findings was that the multi-dimensional pattern of connection with God, only indirectly, predicts the increase of couple burnout by decreasing thought and language controls. In addition, the path of triangle of God-oriented faith can predict the decrease of couple burnout only by increasing thought and language controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple burnout
  • thought control
  • language control
  • multi-dimensional pattern of connection with God
آیباغی اصفهانی، سعید (1392)، «طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان»، رساله دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
انصاری شوشتری، شیخ محمدعلی (1380)، ترجمه غررالحکم، چاپ اول، قم: مؤسسه انتشاراتی امام عصر(عج).
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل (1391)، «بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز»، مجلهتخصصیپژوهشوسلامت، دوره 2، ش1، ص145ـ153.
حسینى، میرزاحسن (1389). «تأثیر استراتژى‌هاى سازمان‌هاى غیردولتى در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعى»، فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامى، س5، ش1، ص82ـ100.
دینی ترکمانی، علی (1385)، «تبیین افول سرمایه اجتماعی»، رفاه اجتماعی، س6، ش23، ص147ـ171.
زاهدی، محمدرضا؛ زارع هرفته، علی‌اصغر (1387)، اهمیت و نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های تحقیق و توسعه، هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
شریفی، طاهر (1387)، «اعتماد اجتماعی و آموزه‌های دینی»، پژوهشنامه اعتماد اجتماعی، تهران: انتشارات مرکز راهبردی تشخیص مصلحت نظام.
صمیمی، رقیه؛ مسرور، دریادخت؛ حسینی، فاطمه؛ تمدن‌فر، مهرآسا (1385)، «ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان»، نشریه پرستاری ایران، س19، ش48، زمستان، ص83ـ93.
طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمدباقر؛ بهرام پور، مهدی (1392)، «رابطة سبک زندگی اسلامی با نگرش‌های ناکارآمد در دانشجویان»، دانشوپژوهشدرروان‌شناسیکاربردی، س14، ش4، ص36ـ44.
طولابی، زینب؛ صمدی، سعید؛ مطهری‌نژاد، فاطمه (1392)، «بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد»، فصلنامهمطالعاتجامعه‌شناختیجوانان، س3، ش9، ص115ـ132.
علینی، محمد (1387)، رابطه آموزه‌های دینی و سرمایه‌های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
علینی، محمد (1391)، سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلام، قم: بوستان کتاب.
فصیحی، امان‌اله (1386)، «دین و سرمایه اجتماعی»، نشریه معرفت. ش123.
فیض‌الاسلام اصفهانی، علی‌نقی (1379)، ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض‌الاسلام)، تهران: مؤسسه چاپ و نشر تالیفات فیض الاسلام.
کاویانی ارانی، محمد (1390)، «کمّی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی»، روان‌شناسی و دین، س4، ش2، تابستان، ص27ـ44.
کتابی، محمود؛ گنجی، محمد؛ احمدی، یعقوب؛ رضا معصومی (1383)، «دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش17، ص169ـ192.
کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد؛ انوری، حسن (1390)، «رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان»، روان‌شناسی و دین، س4، ش4، تابستان، ص61 – 74.
کلانتری، خلیل (1388)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی‌ـ اقتصادی، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
موسوی لاری، مجتبی (1376)، رسالت اخلاق در تکامل انسان، قم: تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
لوتانز، فرد (1391)، سرمایهروان‌شناختی، ترجمه رضایی‌منش، بهروز و همکاران، تهران: علمی.
 
Adler, PS, Kwon, S. )2002(, "Social capital: Prospects for a new concept", Academy of Management Review; 27(1):17–40.
Fuchino, Y., Mizoue, T., Tokui, N., Ide, R., Fujino, Y., Yoshimura, T. (2003), Health- related      lifestyle and mental health among inhabitants of a city in Japan, Nippon-Koshu- Eisei-Zasshi,   50, 303-13.
Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005), "Social capital, knowledge management and sustained performance",Journal of Knowledge Management, 9 (3), 93-100.
Horowitz, A. V. (2002), "Outcomes in the sociology of mental health and illness: Where have we  been and whee are we going?", Journal of Health and Social  Behavior, 43, 143-151.
Larson, M; Norman, S; Hughes, L. (2013), "Psyychological Capital: A New Lens Forunderstanding Employee Fit and Attitutes", International Journal of Leadership Studies, Vol. 8, Iss. 1.
Luthans, F., Jensen S.M.)2001(, "Hope: A new positive strength for human resource development", Human Resource Development Review; 1(3): 304–322.
Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998), "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, Academy of Management", The Academy of Management Review, vol. 23, No.2, P.242-266.
Rhodes, J., Lok, P., Hung, R. Y. Y., & Fang, S. C. (2008), "An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance". Journal of Workplace Learning, 20(4), 245-258.
Snyder, C.R, Lopez, S.J. (2002), Handbook of positive psychology,New York: Oxford University Press.
Thompson, D. (2009). "What does social capital mean?". Australian journal of social issues, 44(2), 145-161.
World Health Organization (1998), Health promotion glossary, Geneva, Switzerland: author.