دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 1-200 (علمی پژوهشی)