تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

سال‌ها تأثیر دینداری بر سلامت روان مورد بحث بوده است؛ با این حال، این موضوع تنها در نیم‌قرن گذشته به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه دینداری و یکی از جنبه‌های سلامت روان، یعنی سخت‌رویی روان‌شناختی می‌باشد. به این منظور، 200 دانشجو (89 مرد و 111 زن) از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌های سخت‌رویی کوباسا و مقیاس معبد گلزاری برای سنجش دینداری بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشانگر آن است که میان دینداری و سخت‌رویی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و دینداری، پیش‌بینی‌کننده خوبی برای سخت‌رویی است. این پژوهش رابطه میان دینداری و سخت‌رویی را کشف کرده و بر این نکته تأکید می‌نماید که ممکن است دینداری مزایایی برای سلامت روان داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between Religiosity and Psychological Hardness

نویسندگان [English]

  • Masood Qurbanali Poor
  • Ahmad Marandi
  • Haidar Ali Zare'i
چکیده [English]

Introduction and purpose: The effect of religiosity on psychological well-being has been under discussion for many years. Yet only in the second half of the previous century, this subject was put to experimental test. This study aims at studying the relationship between religiosity and one of the aspects of psychological well-being i.e. psychological hardness.
Research method: For this purpose, as many as 200 students (89 men and 111 women) from the students of Khoy Islamic Azad University were selected through cluster sampling. The research tool included Kobasa hardness questionnaire and Gulzari's MABAD scale for measuring religiosity. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used for analysis of the data.
Results: The results showed that there is a significant positive correlation between religiosity and hardness and that religiosity is a good means for predicting hardness.
Discussion: This research has discovered the relationship between religiosity and hardness and it emphasizes on the point that religiosity may have benefits for psychological well-being

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • hardness
  • correlation
  • regression