«حیای جنسی»، «خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند»؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گرگان، ایران.

2 گروه روانشناسی بالینی،واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز،ایران.عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه «حیای جنسی، خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند» در «زوجین متقاضی طلاق» و «زوجین عادی» شهر گرگان انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پژوهش‎های علّی−مقایسه‌ای بود. از جامعه آماری زوجین متقاضی طلاق، 120 زوج با روش نمونه‎گیری در دسترس و از جامعه زوجین عادی 120 زوج به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه‎‎‎های حیای جنسی−فرم خلاصه شده، خودشفقت‌ورزی−فرم کوتاه و سبک‎های دلبستگی به خداوند−فرم خلاصه شده تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مانوا استفاده شد. یافته‎ها نشان داد که زوجین متقاضی طلاق نسبت به زوجین عادی نمرات کمتری در آزمون حیای جنسی و سبک‌های دلبستگی به خداوند کسب کردند. بین دو گروه در مقیاس خودشفقت‌ورزی تفاوت معناداری به ‎دست نیامد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‎شود در مشاوره‎های پیش از ازدواج حیای جنسی و سبک دلبستگی به خداوند زوجین مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Modesty, Self-Compassion, and Attachment Styles to God; A Comparison between Couples Seeking Divorce and Normal Couples

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Baratian 1
  • Mohammad Mahdi shamsaee 2
1 M.A in General psychology , Gorgan Province of Iran.
2 Department of clinical Psychology, Bandargaz Branch, Islamic Azad University of Bandargaz, Iran SpiritualHealthReserchcenter,iran university of medical sciences of Iran,Tehran,Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing sexual modesty, self-compassion, and attachment styles to God among couples seeking divorce and normal couples in the city of Gorgan. This descriptive study was a causal-comparative research. 120 couples were selected among those seeking divorce by the convenience sampling, and 120 couples among normal couples by the purposive sampling. The respondents answered the questionnaires of sexual modesty (summarized form), self-compassion (short form), and attachment styles to God (summarized form). The multivariate analysis of variance (MANOVA) was applied to analyze the data. The findings indicated that in the test of sexual modesty and attachment styles to God, couples seeking divorce got less scores than normal couples. There was no significant difference between two groups in terms of self-compassion. Based on the results, it is suggested that in the sessions of premarital counseling, couples' sexual modesty and their attachment styles to God be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual modesty
  • self-compassion
  • attachment styles to God
  • couples
  • divorce
1. آجلی لاهیجی، لاله و محمدعلی بشارت (1396)، «پیش‌بینی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی بر پایه شیوِه‌های دلبستگی زوجین»، دوفصلنامه آسیب‌شناسی مشاوره و غنی‌سازی خانواده، س3، ش2، ص119−138.
2. ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن یزید (1401 ق)، سنن ابن‌ماجه، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
3. اسدیان، صدیقه؛ ثریا قطبی و محمدرضا شعیری (1394)، «طراحی مقدماتی مدل حیای جنسی مبتنی بر برداشت از آیات قرآن و مقایسه آن با روان‌شناسی شرم»، روان‌شناسی بالینی و شخصیت، س22، دوره جدید، ش12، ص 145-158.
4. اسلامیان، زهرا (1395«‌شناسایی و اولویت‌بندی پیام‌های مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه به منظور تدوین محتوای مناسب»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
5. الیس، آلبرت و رابرت ‌هارپر (1381)، زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران: رشد.
6. امامی، اسدالله و سیدحسین صفایی (1394)، حقوق خانواده، ج1، چ13، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
7. امان الهی، عباس؛ مریم حیدریان و یوسفعلی عطاری (1396)، «بررسی مدل پیشنهادی رابطه دلبستگی به خدا و رضایت زناشویی با میانجی‌گری معنویت زناشویی و بهزیستی معنوی در کارکنان زن اداره‌های دولتی اهواز»، روان‌شناسی و دین، س10، ش1، پیاپی 37، ص105−122.
8. باقری‌فرد، فاطمه (1393)، «بررسی نقش واسطه‌ای دلبستگی به خدا در رابطه بین دلبستگی به همسر با همدلی نسبت به همسر در کارکنان متأهل شاغل بانک‌های شهر اهواز»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره.
9. برک، ال. (1394)، روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)، ترجمه یحیی سیدمحمدی، ج1، تهران: نشر ارسباران.
10. پسندیده، عباس (1385)، پژوهشی در فرهنگ حیای جنسی، چ5، قم:انتشارات دارالحدیث.
11. جوکار، محبوبه (1392)، «الگوی تقویت حیای جنسی در سبک زندگی اسلامی»، معرفت، س22، ش186، ص71−85.
12. حاجی حسینی شاهرودی، حسن (1380)، «بررسی جامعه‌شناختی پدیده طلاق»، مجله معرفت، ش45، ص85−94.
13. حر، سیدحسین (1388)، «قرآن کریم و فرهنگ تکمیل مکرمت‌ها و فضایل در نهاد خانواده: حیای جنسی در احیای جنسی، نهاد خانواده و جامعه از منظر قرآن و حدیث»، کوثر، ش33، ص33-46.
14. حسین‌زاده، علی (1389)، «نقش عفت و حیای جنسی در رضایتمندی زن و شوهر»، معرفت اخلاقی، س1، ش2، ص117−134.
15. حسینی، سیدمحمدرضا (1395)، «مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی در زوجین متقاضی طلاق و عادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
16. خادم پیر، علی (1394)، «خاستگاه، عوامل و آثار شرم و حیا در قرآن و حدیث»، بصیرت و تربیت اسلامی، س12، ش32، ص127−153.
17. خیری، رضا (1394)، «آسیب‌شناسی عدم رعایت حیای جنسی و عفت در روابط زن و مرد در جامعه از دیدگاه آیات و روایات»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی−غیرانتفاعی، دانشکده اصول دین.
18. دشت بزرگی، زهرا؛ مهرانا عسگری و پرویز عسگری (1396)، «اثربخشی آموزش شفقت‌ خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، س18، ش1، پیاپی 67، ص38−45.
19. رضاییان، حمید؛ سمیرا معصومی و سیمین حسینیان (1396)، «بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی»، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، س7، ش2، ص17−32.
20. زاهد بابلان، عادل؛ مریم حسینی شورابه؛ مرضیه پیری کامرانی و فاطمه دهقان (1395)، «مقایسه رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق»، دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، س1، ش2، ص74−84.
21. زاهد بابلان، عادل؛ حسن رضایی جمالویی و رعنا حرفتی سبحانی (1391)، «رابطه دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با معناداری در زندگی دانشجویان»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 13، ش3 (پیاپی 49)، ص75-85.
22. شفیعی، زهرا و رضوان السادات جزایری (1396)، «پیش‌بینی شادمانی زناشویی براساس شفقت به خود و شکفتگی در زنان متأهل»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، س18، ش2، پیاپی 69، ص56−64.
23. شهبازی، مسعود؛ غلامرضا رجبی؛ ابراهیم مقامی و آرش جلوداری (1394)، «ساختار عامل تأییدی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی تجدیدنظر شده شفقت−خود در گروهی از زندانیان»، فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، ش19، ص31−46.
24. طاهری، ای سونا (1397)، «مقایسه سبک‌های هویتی و سبک‌های دلبستگی در زوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان گنبد»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، دانشکده علوم انسانی.
25. عابدینی، نصیر (1388)، «اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر افزایش خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
26. عرفانی، احمد؛ باقر غباری‌ بناب و حمید رفیعی هنر (1395)، «نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متأهلین شهر قم»، اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، س2، ش3، ص81−96.
27. عنایت، حلیمه؛ عبدالله نجفی اصل و صادق زارع (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر»، فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، س2، ش3، ص1−35.
28. غباری بناب، باقر و مجید بحرینیان (1390)، «رابطه صله‌رحم به پدر و مادر و خویشاوندان با کیفیت دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال»، مشاوره و روان درمانی خانواده، س1، ش3، ص302−314.
29. قادرزاده، امید؛ فردین محمدی و حسین محمدی (1396)، «جوانان و روابط پیش از ازدواج: مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامدهای آن»، راهبرد فرهنگ، ش38، ص7−40.
30. قزلسفلو، مهدی؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی و رحمت‌الله محمدی (1395)، «رابطه سلامت خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، س26، ش139.
31. کرمی، جهانگیر؛ علی زکی یی؛ امید محمدی و شریفه حق‌شناس (1394)، «نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائه یک مدل براساس عوامل مرتبط»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، س13، ش3، ص129−152.
32. گلزاری، محمود (1379)، تهیه ابزارهایی جهت سنجش عمل به باورهای دینی و انواع حیا و بررسی رابطه دینداری و حیا با ویژگی های شخصیت و سلامت روانی، پایان نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.
33. محمودی ریحانی، لاله و سحر صفرزاده (1396)، «رابطه عمل به باورهای مذهبی و سبک‌های دلبستگی به خدا با سازگاری اجتماعی»، نهمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی.
34. مصطفویان، راضیه (1394)، «بررسی نقش میانجی‌گری وظیفه‌شناسی بر رابطه بین شفقت به خود و رضایت زناشویی بین کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره.
35. مهدی یار، منصوره (1394)، «پیش‌بینی افسردگی بر مبنای تعلق، دلبستگی به خدا، صبر و نگرش‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه شیراز»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
36. نجات، آسیه؛ فاطمه شهابی‌زاده؛ باقر غباری‌بناب (1393)، «بررسی نقش تصور از خود در رابطه ی میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان»، مطالعات روان‌شناختی، دوره 10، ش4، ص73 -100.
37. نجفی، محمود؛ مهسا بیطرف؛ محمدعلی محمدی‌فر و الهه زارعی مته کلایی (1394). «مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی»، فصلنامه علمیپژوهشی زن و جامعه، س6، ش4، ص41−58.
38. نظری، علی محمد؛ محمد رسولی؛ رضا داورنیا؛ امین حسینی و محسن بابایی گرمخانی (1394)، «اثربخشی درمان کوتاه‌مدت راه حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متأهل»، نشریه روان پرستاری، دوره 3، ش3، ص41−52.
39. نورعلیزاده میانجی، مسعود (1388)، «مدل اسلامی مصون‌سازی رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‌ها و مشکلات جنسی»، فصلنامه تخصصی اسلام و روان‌شناسی، س3، ش5، ص107−142.
40. وزیری تبار، هدیه؛ مسعود عارف نظری (1394)، «مقایسه سبک‌های دلبستگی و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق و زوجین با زندگی عادی»، کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، دوره 1.
41. همتی، سجاد (1393)، «اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی بر افزایش رضایت از زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
42. Baumeister, R.F., Heatherton, T.F., & Tice, D.M. (1994), Losingcontrol:How and why people fail atself-regulation, San Diego, CA:Academic Press.
43. Berryhill, M. B., Hayes, A., Lloyd, K. (2018), Chaotic-Enmeshment and Anxiety: The Mediating Role of Psychological Flexibility and Self-Compassion. ContemporaryFamily Therapy, 1-12.
44. Bowlby, J. (1969), Attachment and loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.
45. Bradshaw, M., Kent, B. V. (2018), Prayer, Attachment to God, and Changes in Psychological Well-Being in Later Life, J Aging Health, 30 (5), 667-691.
46. Campbell, T. L. (2013), The effectiveness of family interventions for physical disorders, Journal of marital and family, 29 (2), 263-281.
47. Cassidy, J., Phillip, R. (2016), Hand book of attachment: theory, research and clinical application, new York: Guilford press.
48. Hardy, S. A., Willoughby, B. J. (2017), Religiosity and chastity among single young adults and married adults, Psychology of Religion and Spirituality, 9, 285–295.
49. Homan, K. J. (2016), Secure attachment and eudaimonic well-being in lateadulthood:The mediating role of self-compassion. Aging & mental health, 1-8.
50. Jacobson, E. H. K., Wilson, K. G., Kurz, A. S., Kellum, k. k. (2018), Examining self-compassion in romantic relationships, Journal of Contextual Behavioral Science, v 8, 69 – 73.
51. KianpourBarjoee, L., Saeinia, M. (2016), The Effect of Self-Compassion Training on Self-Discrepancy of the Married Women Referred to the Family Counseling Centers in NaftShahr County in Ahvaz. International Journal of Humanities and Cultural Studies, ISSN 2356-5926, 627-635.
52. Kirkpatrick, L. A. (1999), Attachment and religious representations and behavior. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 803-822). New York: Guilford.

53. Labash, M. (2014), Chastity: The final taboo. In J. V. Last (Ed.), The seven deadly virtues: 18conservative writers on why the virtuous life is funny as hell, (pp. 95–109). West Conshohocken, PA: Templeton Press.

54. Meier, A. M. (2003), Adolescents’ transition to first intercourse, religiosity, and attitudes about sex, Social Forces, 81:1031–1052.
55. Mogilski, J. K., Wade, T. J., Welling, L. L. (2014), Prioritization of Potential Mates' History of Sexual FidelityDuring a Conjoint Ranking Task, PersSocPsychol Bull, 40 (7): 884-897.
56. Neff, K. D. (2003a), Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2 (2), 85-101.
57. Neff, K. D. (2003b), The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2 (3), 223-250.
58. Neff, k. d., Costigan, A. P. (2014), Self-Compassion, Wellbeing, and Happiness, Psychologie in Österreich, 2/3, 114 – 119.
59. Neff, K. D., Germer, C. (2017), Self-Compassion and Psychological Wellbeing. In J. Doty (Ed.) Oxford Handbook of Compassion Science, Chap. 27. Oxford University Press.
60. Raes, F. (2010), Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety, PersIndividDif, 48 (6), 757-761.
61. Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Gutch, D. V. (2011), Construction and factorial validation of a short form of the Self- Compassion Scale, Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 250-255.
62. Refahi, Z., Bahmani, B., Nayeri, A., Nayeri, R. (2015), The relationship between attachment to God and identity styles with Psychological well-being in married teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 1922-1927.

63. Seligman, M. E. P., Peterson, C., Park, N.(2004), Strengths of character and well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, v23, No. 5, 603-619.

64. Winter, T., Karvonen, S., Rose, R. J. (2014), Associations between sexual abstinence ideals, religiosity, and alcohol abstinence: a longitudinal study of Finnish twins, J Sex Res, 51 (2): 197-207.