بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس» و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمو روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. 246 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید و از طریق دو پرسشنامه «عزت نفس» کوپر اسمیت با پایایی 81/0 و «دین‌باوری» آلپورت با پایایی76/0 اطلاعات گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون‌های همبستگی پیرسون، T کندال، T برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل و Z فیشر و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد. بعضی از یافته‌های پژوهش عبارت است از اینکه: 1. رابطه «دین‌باوری» با «عزت نفس» و «پیشرفت تحصیلی» مثبت است، اما معنادار نیست. 2. رابطه «عزت نفس» و «پیشرفت تحصیلی» مثبت است، اما معنادار نیست. 3. همبستگی بین «عزت نفس» و «دین‌باوری» در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری ندارند. 4. همبستگی بین «دین‌باوری» و «پیشرفت تحصیلی» پسران و دختران، تفاوت معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation into the Relationship of Belief in Religion, Self-Esteem, and Academic Achievement among the Students

نویسندگان [English]

  • Seifollah Fazlollahi Ghomshi 1
  • Mansoureh Maleki Tavana 2
1 Faculty Member and Head of Educational Sciences Department of Islamic Azad University, Qom Branch
2 Graduated from Islamic Azad University, Qom Branch and School Teacher in Qom
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the relationship of belief in religion, self-esteem, and academic achievement among the students studying in the faculty of human sciences, Islamic Azad University, Qom Branch. The research methodology is descriptive-correlational. 246 students were selected with the help of stratified sampling. The research data were collected through Coopersmith self-esteem inventory with α=0.81 and Allport religious orientation scale with α=0.76. Pearson correlation coefficient, Kendall's t, independent samples t-tests, Fisher's z, and one-way analysis of variance were used for analyzing the data. Some of the findings show that a) there is a non-significant positive relationship of belief in religion with self-esteem and academic achievement; b) there is a non-significant positive relationship between self-esteem and academic achievement; c) the correlation between self-esteem and belief in religion is not significantly different among girl and boy students; d) the correlation between belief in religion and academic achievement is not significantly different among girl and boy students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • belief in religion
  • academic achievement
  • Islamic Azad University
  • students
  • Islamic psychology