دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

صفحه 5-24

زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی


تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین

صفحه 25-46

سیدعلی هادیان؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ مسعود آذربایجانی


رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده

صفحه 135-150

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی