رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش فرایندهای خودشناختی و جهت‌گیری دینی در «توان‌مندی‌های خوی» بود. 315 دانشجو (227 مرد و 88 زن) به پرسشنامه‌های ذیل پاسخ دادند: مقیاس خودشناسی‌ِ انسجامی (قربانی و همکاران، 2008)، مقیاس بهوشیاری (براون و ریان، 2003)، مقیاس بازنگری‌شده جهت‌گیری دینی (هیل، 1999) و پرسشنامه ارزش‌ها در عمل: ابراز قابلیت خود (پترسون، 2004). نتایج نشان داد که توان­مندی‌های خوی با خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و جهت‌گیری دینی درونی و جهت‌گیری دینی بیرونی فردی، همبستگی مثبت دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین، خودشناسی‌ِانسجامی، بیشترین نقش را در تبیین واریانس توان­مندی‌های خوی دارد و از میان انواع دین­داری، فقط جهت‌گیری‌دینی درونی توانست واریانس توان­مندی‌های خوی را تببین کند. پس از کنترل فرایندهای خودشناختی (از طریق رگرسیون سلسله مراتبی)، جهت‌گیری‌دینی درونی توانست مقادیر معناداری از توان­مندی‌های خوی را تبیین کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between "religious motive" and "knowledge of self" with "ethical values"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Tabik 1
  • Nima Qorbani 2
  • Mohammad Reza Reza Zadeh 3
چکیده [English]

The purpose of the study was to delve into the role of self – knowledge procedures and religious orientation in "character strength". 315 students (227 male and 88 female) were asked to fill in the following questionnaires: Integrative Self-Knowledge Scale (Qorbani et al 2008), The Measure of Mindfulness (Brown and Ryan, 2003), The Revised Measure of Religious Orientation (Gorsuch and McPherson's 1989), and Values in Action Inventory, self – report questionnaire (Peterson 2004). The results revealed that there is positive correlation between character strength with integrative self – knowledge, mindfulness and individual intrinsic – extrinsic religious orientation. Regression analysis indicated that integrative self – knowledge , among afore – mentioned variables, plays the most effective role in determining various character strengths, moreover, among all forms of religiosity, intrinsic orientation was the only form to determine variety of character strengths. After controlling self- knowing procedures (applying hierarchical regression), intrinsic religious orientation succeeded in determining great deal of behavioral capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrative self – knowledge
  • mindfulness
  • religious orientation
  • behavioral capabilities
  • positive psychology