بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با تعهد سازمانی و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه چهار شهر اصفهان بودند که تعداد هشتاد نفر از آنان براساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه تعهد سازمانی می‌یر (1985) هرکدام با 24 سوال بسته پاسخ در طیف پنج درجه‌ایی لیکرت و به ترتیب با پایایی 88/0 و79/0 براساس آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس نشان داد: بین هوش معنوی و تعهد سازمانی در سطح r=030) ،(p<0.05 رابطه معنا‌داری وجود دارد. بین ابعاد هوش معنوی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد، اما این رابطه در بعدهای معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با تعهد سازمانی معنا‌دار نبوده است. از بین ابعاد هوش معنوی تفکر انتقادی وجودی در گام اول باعث تعهد سازمانی می‌باشد

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between the Spiritual Intelligence and the Organizational Commitment among the Teachers

نویسندگان [English]

  • Mehri Dehghani 1
  • Saifullah Fazllolahi Qomshi 2
1 Phd student of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Arak branch
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Qom branch