دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

صفحه 7-26

رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی


الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

صفحه 57-86

حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی