دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 1-216 
سبک آموزش دینی امام سجاد(ع)

صفحه 153-182

مسعود معینی‌پور؛ سیدمحمدمهدی موسوی