الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 مدیر گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

5 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش عبارت بود از معرفی الگوی تنظیم رغبت در اسلام (مبتنی بر مفهوم زهد) به عنوان یک الگوی شناختی هیجانی برای کاهش اضطراب و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری مراجعان بود؛ این الگو، رغبت به دنیا را تابعی از رغبت به آخرت وزندگی دنیا را مقدمه زندگی آخرت و رغبت مستقل به‌دنیارا آسیب می‌داند. این الگو با روش اجتهادی از متون اسلامی استخراج و در قالب یک برنامه درمانی برای مداخله  بالینی طراحی شد. از بین مراجعان به  مرکز درمانی بود، افرادی که در مصاحبه بالینی (DSM5)، تشخیص اضطراب تعمیم‌یافته گرفتند، انتخاب شدند؛ برای پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری از  پرسشنامه اضطراب کتل استفاده شد. مراجعان، به سه گروه تقسیم شدند؛ دو گروه، برنامه درمانی خود را در طی هشت هفته دریافت کردند و با گروه کنترل مقایسه شدند. مقایسه سه گروه درمانی توسط مدل آماری کواریانس و اندازه­های مکرر انجام شد. یافته­ها نشان داد که هر دو روش درمان در کاهش اضطراب تأثیر داشتند ولی تأثیر روش درمانی تنظیم رغبت براساس مفهوم زهد به‌طور معناداری بیش از تاثیر گروه شناختی رفتاری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of a Pattern for Adjusting the Interest Based on the Islamic Piety and Making Comparisons between the Pattern and the Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing the Anxiety

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Abdi 1
  • Masoud Janbozorgi 2
  • Seyed Mohammad Gharavirad 3
  • Abas Pasandideh 4
  • Seyed Kazem Rasoulzadeh Tabatabaei 5
1 Student in Research Institute of Hawzah & University
2 Faculty Member of Research Institute of Hawzah & University
3 Head of Department of Psychology in Research Institute of Hawzah & University
4 Faculty Member of University of Quran and Hadith
5 Faculty Member of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This study aimed to introduce a pattern for adjusting the interest in Islam (based on the concept of piety) as a cognitive-emotional pattern and to make comparisons between that and the cognitive-behavioral therapy in reducing the anxiety in men patients. In this pattern, the interest in world is a function of the interest in hereafter and living in the world is an introduction of living in hereafter and the pattern knows the independent interest in world as a damage. The pattern was designed with the help of Islamic texts and formed in a therapy program for clinical interventions. After having a clinical interview with the patients, who suffered from generalized anxiety disorder, were selected. The Cattle anxiety questionnaire was used for the pre-test, post-test, and tracking. The selected patients were divided into three groups. Two groups received their therapy program for 8 weeks and were compared with a control group. ANOVA with repeated measure was employed for comparing these three groups. The findings showed that both therapy methods had some effects on reducing the anxiety, but the influence of the pattern was meaningfully more than the effect of the cognitive-behavioral therapy

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjusting the interest
  • Islamic piety
  • Islamic psychology
  • cognitive-behavioral therapy
  • Anxiety