نویسنده = محمدباقر کجباف
اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 95-112

حمیدرضا عرب بافرانی؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی


اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 43-57

زهرا عادل؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی


روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 7-30

محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی


مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 97-111

محمدباقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ سمانه اسعدی


رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 31-43

محمدباقر کجباف؛ حفیظ‌ الله رئیس‌پور