دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل مدل «پذیرش مسئولیت» با محوریت آیه‌ی امانت و جنبه‌های علمی و کاربردی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.30471/psy.2022.8448.1981

علی عبدالهی نیسیانی


2. نقش میانجی‌گری استرس ادراک شده و عاطفه مثبت در ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.30471/psy.2022.8784.2022

نجمه حمید؛ مریم خراسانی ده‌شتران؛ کیومرث بشلیده؛ سید علی مرعشی


3. ارائه مدل نگرش مذهبی و عمل به باورهای دینی با تقلّب تحصیلی: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.30471/psy.2022.8120.1920

سعیده سبزیان


4. پیش بینی نگرش به مد براساس عمل به باورهای دینی ، ویژگی های پنج گانه شخصیت و سبک های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.30471/psy.2022.8720.2017

رمضان محمدی؛ مریم رجبیان ده زیره؛ فتانه درتاج؛ سید محمدامین حسینی


5. تدوین مدل نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس مولفه‌های خداپنداره، خودپنداره و سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری نیرومندی من

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.30471/psy.2023.8460.1983

یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان‌بزرگی


6. بررسی روابط ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و مشارکت سیاسی دانشجویان با نقش واسطه ای باورهای مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.30471/psy.2023.8971.2056

حمیدرضا آریانپور؛ عادله ایرانپور؛ حسین فتاحی اردکانی


7. نقش واسطه ای تفکر انتقادی در رابطه بین معنویت و سلامت روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.30471/psy.2023.8380.1963

سعید رهبری شمیرانی؛ مهرناز احمدی


8. نقش انعطاف و انسجام خانواده در پیش بینی سلامت معنوی با میانجی‌گری هسته های ارزشیابی خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.30471/psy.2023.8942.2051

فاطمه غنوی؛ محدثه پیش نمازی


9. تدوین و رواسازی پرسشنامه ی حیا و بررسی ویژگی های روان سنجی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30471/psy.2023.8822.2029

محسن جدیدی؛ فاطمه برازنده؛ طهمورث آقاجانی


10. پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8623.2008

فروغ سیدنوحی؛ پروانه قدسی


11. معرفی و کاربست روش پژوهش کیفی «استنطاق» در روانشناسی قرآن بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8679.2013

محمد کاویانی


12. تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق عاطفی زوجین مبتنی بر آموزه های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.9060.2075

لیلا رئیسی


13. افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8852.2033

محمد حسین حق شناس؛ مهدی عباسی؛ ابوذر محمدی