مطالعات اسلام و روانشناسی (PSY) - فرایند پذیرش مقالات