اهداف و چشم انداز

هدف اصلی دوفصلنامه، انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینۀ مطالعات اسلام و روان‌شناسی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل‌ نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینۀ مناسب برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر دانش روان‌شناسی اسلامی است.

موضوعاتی که مورد توجه دوفصلنامه است به شرح زیر است:

*  فلسفه روان‌شناسی با نگاه نقادانه از دیدگاه اسلام

*  کاربردهای روان‌شناسی در خدمت جامعه اسلامی و نیازهای آن

*  شکل‌گیری علم روان‌شناسی در جامعه اسلامی

*  تحلیل روان‌شناختی مفاهیم اسلامی در حیطه‌های:

1. انسان‌شناختی، مانند: منوع، هلوع، عجول، هماز، مخلص، متقی؛

2. اعتقادی، مانند: خدا، معاد، امامت، شفاعت، بهشت، جهنم و...؛

3. ارزشی، مانند: توبه، توکل، عزت نفس، آرامش روانی، حزن، خوف؛

4. دستورات عملی اسلام، مانند: قصاص، نماز، ارث، حج، خمس.

*     بررسی یافته‌های روان‌شناسی از دیدگاه اسلام در قالب نقد، تأیید و تکمیل، ارائه بدیل، ارائه نظریه جدید.