مطالعات اسلام و روانشناسی (PSY) - اهداف و چشم انداز