نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 مدیر گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی معنای زندگی از منظر امام علی (ع) انجام شد. در جامعه روایی پژوهش، از میان همه روایت‌های نقل شده از امام علی (ع)، نهج‌البلاغه با توجه به اینکه بیشترین حجم روایت های نقل شده از علی (ع) را در خود جای داده به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از بررسی متن نهج‌البلاغه به روش اجتهاد دینی و تحلیل تاریخی و محتوایی احادیث متون مورد نظر جمع‌آوری، انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات، پس از جمع آوری و انباشته سازی، با به کارگیری روش‌های استقرایی و قیاسی مقوله بندی، اعتباریابی محتوایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها بیانگر امکان استخراج یک الگوی معنایی برای زندگی در چارچوب بیانات امام علی(ع) و به بیان کلی‌تر دین اسلام است. این الگو بسیاری از الگوهای امروزه روان‌شناختی برای معنا یابی زندگی را پوشش می‌دهد. در نتیجه می‌توان از این الگو در جهت تبیین معنای زندگی و کمک به فنون روان‌درمانگری برای معنا‌یابی زندگی مراجعان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The meaning of life in NahjAlbalaghah

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Shojaie 1
  • Seyyed Mohammad Gharavi 2
  • Mas’oud Jan Bozorgi 3

چکیده [English]

 
The present research aimed at investigating the meaning of life from the view point of Imam Ali (pbuh). Among all narrations quoted from Imam Ali, NahjAlbalaghah was chosen as the source containing the highest number of narrations. Having investigating NahjAlbalaghah, the researchers selected and analyzed the intended Hadiths through religious reasoning as well as conceptual and historical analysis. The data, having been collected, was categorized and validated inductively and deductively. The results confirmed the possibility of achieving a conceptual pattern for life in conformity with Imam Ali’s teachings and with Islam in general. This pattern covers numerous modern psychological patterns for seeking the meaning of life. Thus, this model can be utilized to illustrate the meaning of life and also to improve methods of psychotherapy in order to help clients figure out the meaning of their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning of life
  • NahjAlbalaghah
  • Religious psychotherapy