نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة تصور فرد از خدا و روان‌پریشی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران می‌باشد. بدین ‌منظور تعداد 237 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران و علوم‌پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمی انتخاب شدند. سیاهه تصور فرد از خدا (لارنس، 1997) و مقیاس روان‌پریشی در چک‌لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، 1973) بر روی آنان اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که روان‌پریشی دانشجویان را به طور کلی می‌توان از روی نوع تصور‌شان از خدا پیش‌بینی کرد. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد، دانشجویانی که تصور پذیرنده و مثبتی از خدا داشتند از روان‌پریشی کمتری برخوردار بودند، ولی دانشجویانی که تصور منفی از خدا داشتند از روان‌پریشی بیشتری برخوردار بودند. تلویحات نظری و کاربردهای عملی یافته‌ها در اصل مقاله گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between "one's perception of God"and psychoticism

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Haddadi Kouhsar 1
  • Bagher Ghobari bonab 2

چکیده [English]

 
The purpose of the present research was to delve into the relationship between "one's perception of God" with "psychoticism" among students of Tehran and Iran medical sciences universities. In so doing, 237 students were selected applying proportional sampling procedure. God Image Inventory (Lawrence, 1997) and Scale of Psychoticism in Symptom Checklist-90-Revised (Deragotis et al., 1973) were applied to them. Data analysis through multiple regression revealed that students' psychoticism is totally predictable through "their perception of God". Furthermore, the results showed that the students who enjoyed more receptive and positive perception of God proved to be less psychotic. While those having negative perception of God were more psychotic. Theoretical implications as well as practical applications of results are presented in the original article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • one's perception of God
  • psychoticism
  • medical sciences universities