نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی‌اصفهان

2 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش «باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی» در رابطه «باور به دنیای ناعادلانه و عادلانه برای خود و دیگران» با «سلامت روان‌شناختی» اجرا شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته روان‌شناسی بودند که از بین آنها 267 نفر انتخاب و به پرسشنامه‌های باور به جهان آخرت، باور به جهان آخرت عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه و عادلانه برای خود و دیگران  و بهزیستی روان‌شناختی پاسخ دادند. نتایج نشان داد بین باور به جهان آخرت  و باور به دنیای عادلانه برای دیگران با سلامت روان‌شناختی ادراک شده رابطه مثبت معنادار وجود دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که باور به جهان آخرت، رابطه باور به دنیای عادلانه  برای دیگران را با سلامت روان‌شناختی ادراک شده تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modifying effect of believing in Day of Judgment on the relation between believing in just and unjust world and psychological well being

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Elham Estabraghi 2
  • zahra javadian 2

چکیده [English]

the research was conducted to investigate the impact of “believing in Day of Judgment” and “believing in just Day of Judgment” on the relationship between “believing in just and unjust world for oneself and others” and “psychological well – being”. The participants were students of psychology among whom 267 were selected and asked to fill in the questionnaires on believing in the other world, believing in the just other world, believing in just and unjust world for oneself and others, and psychological well – being. The results reveal staggering relationship between “believing in questionnaires” and “believing in the just world for the other people” and “perceived psychological well – being” (p>0/01).The results of hierarchical regression analysis revealed that “believing in Day of Judgment”  modifies the relationship between “believing in just world for the others” and perceived well –being”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • believing in Day of Judgment
  • believing in unjust world
  • psychological well –being