نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطة سبک‌های هویت و راهبردهای مقابله‌ای با ولایت‌پذیری در جمعیت دانشجویی دانشگاه  تبریز بود. جامعة آماری پژوهش کلیة دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز بودند. نمونة آماری بر اساس جدول کرجی مورگان (1970) 370 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی­‌ها به پرسشنامه‌های سبک‌های هویت بنیون آدامز، راهبردهای مقابله‌ای بلینگز و موس و پرسشنامة محقق­ساختة ولایت­پذیری پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های معنی­داری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه هم­زمان استفاده شد. تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطة منفی معنی‌دار ولایت­پذیری با سبک هویت آشفته و راهبرد مقابله­ای هیجان­مدار و رابطه‌ی مثبت معنی‌دار ولایت‌پذیری با سبک­های هویت زود­رس، دیر­رس و کسب­شده و راهبرد مقابله‌ای مساله­مدار است. رگرسیون هم­زمان نشان داد که مؤلفههای روان‌شناختی به صورت ترکیبی، ولایت­پذیری را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجة پژوهش نشان داد که ولایت­پذیری براساس ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان متغیر است. دانشجویان ولایت­پذیر دارای هویت شگل ‌گرفته، سبک مقابله مسأله‌مدار با مشکلات زندگی هستند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of “identity styles” and “coping strategies” on “accepting mastership (Velayat)”

نویسندگان [English]

  • Bahman Esmaili 1
  • Mansor Beirami 2
  • Asqar Naqdi 3

چکیده [English]

 
The present research aimed at investigating the relationships between "identity styles" and "coping strategies" with" accepting mastership (Velayat)" among students of Tabriz University. 370 participants were randomly chosen according to Krejcie and Morgan chart (1970). They were asked to fill out the "Bunion and Adamsidentity style", "Blingz and Mause coping strategies"as well as "researcher – made accepting mastership (Velayat)" questionnaires.
The data was analyzed applying "Pearson Correlation Coefficient" and "Simultaneous Multiple Regression". The Pearson Correlation Coefficient revealed supreme negative relationship between "accepting mastership (Velayat)" with "diffusion identity style" and "excitement-focused coping strategy". However, a significant positive relationship was observed between "accepting mastership (Velayat)" with "foreclosed, delayed, and obtained identity styles" and problem-focused coping strategies". Simultaneous regression also revealed that "psychological elements" will in combination predict "accepting mastership (Velayat)". The point being unfolded was that the degree of "accepting mastership (Velayat)" varies in conformity with students' "psychological traits". The students accepting Velayat tend to have "formed identity"and "problem-focused copping strategy" towards life predicaments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accepting mastership (Velayat)
  • identity styles
  • Coping Strategies