نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش مذهب بر کاهش علائم اختلال وسواس می‌پردازد. برای انجام پژوهش حاضر طرح آزمایشی، پیش‌آزمون ‐ پس‌آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور سی نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواس در شهر مشهد به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و در دو گروه، آزمایش (پانزده نفر) و کنترل (پانزده نفر) جایگزین شدند. آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه ییل‌براون در پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد دوازده جلسه درمان اسلامی برای گروه آزمایش انجام گرفت. جلسات درمانی یک‌بار در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت و درمجموع دوازده جلسه برگزار شد. تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیّری (مانوا)  نشان داد که درمان اسلامی در کاهش علائم اختلال وسواسمؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Religion in Reduction of Obsession

نویسندگان [English]

  • Nilofar Mikaeili 1
  • Mahdi Kalhornia Golkar 2
  • Saeed Rajabi 3

چکیده [English]

This study reflects the role of religion in reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder (OCD). The present research employed a pretest-posttest control group experimental design to investigate the effectiveness of religion in reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder. Thus, a total of 30 subjects with obsessive-compulsive disorder in Mashhad, were selected randomly and assigned into two groups: 15 to the Islamic therapy, and 15 to the control group. The outcomes were assessed with the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) at pretest and posttest. Treatment sessions were held once a week. Each session lasted one hour; totally, 12 sessions were held. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to analyze the results. The results suggested that Islamic therapy was equally effective in reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
  • religion
  • Islamic Therapy