نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پژشکی قم

3 طلبه حوزه علمیه قم

چکیده

هدف پژوهش این است که جایگاه «ارزیابی تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی را معلوم و ابزار سنجش آن را معرفی ‌نماید و رابطه تحول روانی معنوی با سلامت روان را نیز بررسی کند.
به این منظور، معیارهای تشخیصی «تحول روانی ‐ معنوی»، تنظیم و برای سنجش آن، ابزاری عینی تدارک دیده شد. سپس برای مطالعه اولیه بر روی تعداد 324 نفر از دانشجویان مقطع لیسانس اجرا گردید. همزمان برای بررسی سلامت عمومی روانی از پرسشنامة "GHQ" و برای بررسی روایی ملاک از پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت استفاده شد.
نتایج نشان داد که پرسشنامه سنجش تحول روانی معنوی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است. همچنین رابطه مثبت معناداری بین سلامت روانی و مراحل تحول روانی معنوی به دست آمد.
استفاده از این ابزار برای مراجعان مذهبی به ارزیابی نسبتاً دقیق از نشانه‌های مربوط به «تحول روانی ‐ معنوی» منتهی شده و به تشخیص آسیب‌دیدگی روانی ‐ معنوی عمقی فرد، کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of "Mental-Spiritual Upheaval" in Treatment of Religious Clients

نویسندگان [English]

  • Masood JanBozorgi 1
  • Hossein Faker 2
  • Amin Jan Bozorgi 3

چکیده [English]

The aims of the present research study are as follows: determining the status of "assessment of mental-spiritual upheaval" in treatment of religious clients, describing its measuring tools, investigating the relationship between mental-spiritual upheaval and mental health. Hence, the criteria for identification of mental-spiritual upheaval were established and an objective instrument was prepared for its measurement. The primary research study was carried out on 324 undergraduate students using General Health Questionnaire (GHQ), and Allport's Religious Orientation Scale (ROS). The results showed adequate reliability and validity of Mental-Spiritual Upheaval Questionnaire. They also suggest that there is a significant and positive relation between mental health and stages of mental-spiritual upheaval. Utilization of this instrument will lead to a relatively adequate assessment of symptoms of mental-spiritual upheaval. It is also useful for diagnosis of individual in-depth spiritual-mental disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental-Spiritual Upheaval
  • Religious Treatment
  • Religious Clients
  • Mental- Spiritual Pathology