نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه جهت‌گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان در حال فارغ‌التحصیل است. به این منظور، از میان دانشجویان تازه‌وارد دوره روزانه دانشکده‌های فنی ‐ مهندسی، علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی (N=700) و دانشجویان در حال فارغ‌التحصیل همین دانشکده‌ها (N=300) با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده به ترتیب 237 و 124 نفر انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش، پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. شاخص‌های آماری محاسبه‌شده توصیفی و استنباطی عبارت‌اند از: میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین آزمون T مستقل، شاخص اندازه اثر، تحلیل واریانس یک‌‌طرفه و آزمون شفه. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین جهت‌گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود و در حال فارغ‌التحصیل، در سطح 01/0 تفاوت معناداری وجود دارد. با انجام آزمون شفه مشخص شد که بین جهت‌گیری مذهبی دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم پایه در سطح 05/0 تفاوت معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Religious Orientation of the 2006-2007 Senior Students and Freshmen of Razi University

نویسنده [English]

  • Morteza Karamy

چکیده [English]

This study aims to compare and contrast the religious orientation of senior students and freshmen. In doing so, a number of senior students of Engineering, Basic Sciences, and Humanities (N=700), and some freshmen of the same colleges (N=3000) were selected through stratified sampling which amounted to 237 and 124 respectively.  In this research the Religious Orientation Questionnaire was used as an instrument for measurement of religious orientation and the SPSS software for data analysis. The descriptive and inferential statistical indexes are as follows: mean, variance, STD, error difference, independent T test, ANOVA analysis and Scheffe's test. The results showed that there is a significant difference between the religious orientation of the senior students and the freshmen at the 0.01 level. Upon application of Scheffe's test, it was found out that there is a significant difference between the religious orientation of students of Humanities and that of the Basic Sciences students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • Senior Students
  • Freshmen