نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

2 دکترای روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

4 کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مؤلفه «اعتقادات» از هوش معنوی با «اخلاق ورزشی» در بین ورزشکاران نخبه هندبال، واترپلو، بسکتبال، شنا، فوتبال و کاراته در باشگاه‌های اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی ‐ همبستگی و حجم نمونه برابر با 168 نفر از ورزشکاران نخبه باشگاه‌های اصفهان در سال 1388 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از پرسشنامه محقق‌ساخته «اخلاق ورزشی» و پرسشنامه محقق‌ساخته «هوش معنوی» که دارای هشت مؤلفه، از جمله مؤلفة «اعتقاد به خدا» بود. ضریب پایایی به‌دست‌آمده برای دو پرسشنامه به ترتیب 92/0 و 95/0 بود. جهت تحلیل داده‌های حاصله از روش آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها طبق برآورد تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین مؤلفه «اعتقادات» از هوش معنوی با «اخلاق ورزشی» مثبت و معنادار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Sport Ethics and Religious Beliefs as an Element of Spiritual Intelligence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltan Hosseini 1
  • Zohreh Moosavi 2
  • Ahmad Abedi 3
  • Azam Sayyad Talaee 4

چکیده [English]

This study aims at investigating the relationship between religious beliefs as an element of spiritual intelligence and sport ethics among the talented athletes of different sport disciplines (water polo, handball, basketball, and karate) of Isfahan Clubs in year 2010. The descriptive correlational method of research was employed in this investigation. A sample volume of 168 talented athletes were chosen, using "accessible" sampling method. Two author-made questionnaires (i.e. Spiritual Intelligence Questionnaire and Sport Ethics Questionnaire with reliability coefficient of 0.97 and 0.92 respectively, consisting of 8 items including "trust in God") were also used in this research. Data analysis was performed using statistical method of multi-step regression. According to the regression analysis, there is a significant and positive relation between religious beliefs as an element of spiritual intelligence and sport ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Ethics
  • Talented Athletes
  • spiritual intelligence
  • Isfahan Sport Club