نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش شناختی ‌رفتاری بر احساس گناه زنان نابارور شهر اصفهان است. روش پژوهش، شبه‌تجربی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد.حجم نمونه برابر با ده زوج نابارور در گروه آزمایش و ده زوج نابارور در گروه کنترل است که به روش نمونه‌گیری گروه در دسترس و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه، احساس گناه محقق ساخته است. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در سطح 05/0= α نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون احساس گناه زنان نابارور گروه آزمایش و کنترل دربارة تأثیر آموزش گروهی شناختی رفتاری مذهبی وجود دارد. همچنین این تفاوت بر اساس جنسیت نیز معنادار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Religious Cognitive Behavioral Education on the Guilt-Feeling of Esfahan's Infertile Couples

نویسندگان [English]

  • Reza Hoveyda 1
  • Reza Homaee 2
  • Ahmad Abedi 3

چکیده [English]

This study aims to determine the effect of religious cognitive behavioral education on the guilt-feeling of Esfahan's infertile couples. The research method is semi-experimental and it was conducted on test and control groups with a pre-and post test design. The size of the sample was equal to 10 interfile couples in the test group and 10 infertile couples in the control group selected through simple random sampling.  The measuring tool of the questionnaire was the existing 'guilt-feeling'. The results of the covariance analysis test at a=0/05 level showed a meaningful difference between the average post test marks of the feeling of guilt of infertile women of the test group and the control group in regard to the effect of religious, cognitive behavioral group education. Similarly, this difference was also meaningful in terms of gender

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious
  • cognitive behavioral group education
  • feeling of guilt
  • Esfahan
  • infertile couples