نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

یکی از مشکلات زندان‌های کشور نرخ بالای وقوع بزهکاری و رفتارهای غیرقانونی زندانیان در داخل زندان است. این رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگری و درگیری، سرپیچی از مقررات و قوانین، مصرف مواد و نگهداری داروهای غیرمجاز، خودآزاری و خودزنی، آشوبگری و تخریب اموال.
برای بررسی میزان کارآمدی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان، 100 نفر از زندانیان زندان مرکزی قم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ساماندهی شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان یکپارچه توحیدی قرار گرفت، ولی گروه گواه به‌جز موارد بحرانی، مداخله سازمان یافته‌ای دریافت نمی‌کرد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهای مجرمانه در گروه درمان یکپارچه توحیدی 90درصد کاهش یافت، اما در گروه گواه کاهش معناداری مشاهده نگردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of effectiveness of monotheistic integrated therapy in reduction of prisoners' delinquencies

نویسنده [English]

  • Mohammad-Hossein Sharifinia

چکیده [English]

One of problems of Iranian prisons is high rate of delinquency and illegal behaviors happened in the prisons by prisoners. Some of these behaviors include aggression and quarrel, disobedience of laws and regulations, drug abuse, rebellion and so on. In order to study efficiency rate of monotheistic integrated therapy in reduction of prisoners' delinquency, 100 prisoners of Qom Central Prison were randomly selected and organized into two groups. One group was given monotheistic integrated therapy for 9 months and the other served as control group. Analyzing data collected from pre-test and post-test indicated that rate of delinquent and criminal behaviors in test group which was under monotheistic integrated therapy decreased to 90%, while there was no significant reduction in the control group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheistic integrated therapy
  • Delinquency
  • Behavior correction of prisoners
  • Integrated psychotherapy
  • Religious psychotherapy